Hauptinhalt

Hände

Manda ti pruposta

Ciuldí purté dant ti idea tres chësc portal?

Tl passà univa l’abineda de ideies y de dumandes da pert dl Sistem Istruzion y Furmazion mé coordineda dala Repartizion Nfurmatica che se à rendù cont che la dumandes sometudes:

  • dala scoles singules
  • dai ufizies dl’Aministrazion provinziela sëurastanc dla scoles de uni orden y grado

ne ova nia l cunsëns de duc o che les ova mé n pert l cunsëns dla grupes de nteres defrëntes dl Sistema Istruzion y Furmazion.

Chësta situazion à gaujà na lingia de cunflic, na sparcanteda d’energies y ressurses y la à dantaldut generà n suport tecnologich massa framentà, puech ntegrà y ntegrabl.
N basa ala bona culaborazion danter l Sistem Istruzion y Furmazion y la Repartizion Nfurmatica – che ie la fundamënta dl Sistem de nfurmazion scolastich – ulëssen cialé de ressolver i majeri problems usservei tl passà:

  • truepa dumandes per ressolver l medemo problem
  • minonghes defrëntes tl Sistem Istruzion y Furmazion per cie che reverda la prioriteies dla dumandes defrëntes
  • finanziamënc melsegures
  • puecia tlarëza per cie che reverda i flusc furmatifs

Giapan ti cunsëi o ti pruposta tres chësc sëul portal ie i/la operadëures dl Sistem de nfurmazion scolastich boni/bones de se fé n cheder dl bujën reél dl Sistem y de l somëter a duc chëi/chëles che à la drëta funzions y cumpetënzes per pudëi:

  • svilupé na idea de miuramënt,
  • la ntegré tl Sistem de nfurmazion scolastich global,
  • la finanzië.

Cunfrunta nce l pont co mandé per jì plu a fonz dla pruzedura data dant: Te rengrazion bele śën per ti cuntribut!

Cunsëi o pruposta?

Sce te és fat vel’ esperienza nteressanta che te ulësses comuniché, o sce te és vel’ critica – p.ej. al’aplicazion che te adroves iust, dajan magari nce n cuntribut per miuré l Sistem de nfurmazion scolastich te si ntier, posses l fé te nuzan dla scheda data dant pra l pont cunsëies, esperienzes, critiches.

Sce te és, dal’autra pert, bele duc o trueps di elemënc che ie de bujën per na pruposta de ntervënt cuncreta posses adurvé la scheda che te abines sot al pont manda pruposta online.

Cëla magari nce plu avisa ciuna sort de pruposta da pudëi mandé che possa unì sometuda al Sistem de nfurmazion scolastich.

Dala pruposta ala realisazion!

La definizion y apurvazion da pert di dezidënc/dla dezidëntes dl Sistem de nfurmazion scolastich de na pruposta ie la cundizion per la vianvieda de n proiet.

N propiet ie definì canche:

Prupostes singules possa tumé te un n proiet, purtan nsci for pro al miuramënt dl suport nfurmatich y a na miëura gestion di flusc nformurmatifs dl Sistem.

L sarà l duvier dl Sistem de nfurmazion scolastich (cfr. organizzazione) de monitoré i ntervënc nviei via y pité na comunicazion adateda a duc i nteressei tres chësc portal (cfr. proiec e news).

A mëteman dla plata