Hauptinhalt

Sortes de prupostes da pudëi mandé ite

L Sistem de nfurmazion scolastich se cruzia dla gestion de chësta sortes de prupostes:

 • Pruposta cundiziuneda
  Na pruposta cundiziuneda ie n ntervënt che cumporta n nvestimënt y/o manutenzion per l bujën che se porta pro da leges y/o regulamënc (p.ej. normatives nueves, reformes scolastiches, dezijions politiches, diretives dla Direzion Generela dl’Aministrazion provinziela).
 • Pruposta de miuramënt
  Na pruposta de miuramënt ie na dumanda o ghiranza de ntervënt, per n bujën da pert dl utënt/dla utënta o dl operadëur/dla operadëura che se damanda:
  • nvestimënt
  • n miuramënt dl suport tecnologich che ie bele
  • na otimisazion di flusc nfurmatifs – che ie n cajo mo da relevé – te n cuntest trasversel a duta la grupes de nteres da tò ite
 • Pruposta inuvativa
  Na pruposta inuvativa ie n ntervënt ad hoc che cumporta n nvestimënt sustanziel – y che à na fazion sun l mudamënt dla strutura urganisativa y tecnologica – davia che la se damanda ënghe l svilup y la realisazion de prudoc nueves, pruzedures urganisatives y aplicazions tecnologiches.

Criteres minims de selezion dla prupostes

 • Congruënza cun n bujën ogetif
 • Trasversalità tl Sistem Istruzion y Furmazion
 • Fazion sun l zitadin/la zitadina

De cumpetënza dl sistem de nfurmazion scolastich ne ie nia:

 • la manutenzion regulera dl sistem nfurmatich
 • i servijes dl Call Center dla Provinzia Autonoma de Bulsan Südtirol – numer vërt 800 046 116