Hauptinhalt

Frau

Proiec

Chësta plata dl portal ie la „tofla digitela”, uel dì, la plataforma sun chëla che duc i nteressei/duta la nteressedes, ma dantaldut:

  • i genitores,
  • i sculeies/la sculées,
  • i nsenianc/la nseniantes,
  • i dirigënc/la dirigëntes dla scoles,
  • i/la culaboradëures di secretariac dla scoles
  • i dirigënc/la dirigëntes y i/la culaboradëures dl’Aministrazion provinziela
  • i reprejentanc politics/la reprejentantes politiches dl Sistem Istruzion y Furmazion

giapa la nfurmazions sun i ntervënc de miuramënt o inuvazion dl Sistem de nfurmazion scolastich dla Provinzia Autonoma de Bulsan.

I cunsëies y mo plu la prupostes possa unì trasfurmei da idees te ntervënc cuncrec, y, nsci, purté pro a miuré for inant l Sistem de nfurmazion dla scolastich tl respet dla normes de lege.

Per miuré la tecnologia n droa o per crië inuvazion iel unfat sce n ntervënt se realisea:

  • tl cheder de na cunlaurazion de puec, te n tëmp curt o cun degun finanziamënc,
  • urganisà cun la metodes dl project management, tulan ite truep partezipanc y metan a despusizion finanziamënc, ncetei dai fonds UE.

Tres l Sistem de nfurmazion scolastich iel a uni moda puscibl mëter n cuntat la ideies inuvatives cun na cooperazion sun chëla che n possa se lascé.

Duc i ntervënc dl Sistem de nfurmazion scolastich ie tlassifichei coche proiec, unfat tan zariëusc o scëmpli che i ie, ajache uni ntervënt porta for pro al miuramënt dl suport tecnich y urganisatif di flusc nfurmatifs y reprejentea nsci n valor njuntà al servisc che l Sistem de nfurmazion scolastich ti pieta al Sistem Istruzion y Furmazion.

Proiec curënct

lo dessot la nfurmazions sun i ntervënc de miuramënt dl Sistem de nfurmazion scolastich curënc:

Archif di proiec

Tlo dessot iel dat sëura i ntervënc stluc ju: