Hauptinhalt

Co mandé ite

Co mandé ite n cunsëi

Scrì ora l formuler dat dant pra l pont cunsëies, esperienzes y critiches: l sistem te respuenderà automaticamënter.
Ti cunsëi ruverà ite te na lista metuda adum y analiseda dal secretariat dl Sistem de nfurmazion scolastich.

Co mandé ite na pruposta

Scrì ora l formuler dat dant pra l pont manda ite ti pruposta: l sistem te respuenderà automaticamënter.
La prupostes che vën ite sarà, do che les ie unides aprufundides deberieda cun la persona che à fat la pruposta, sometudes periodicamënter dal secretariat dl Sistema de nfurmazion scolastich ai dezidënc/ala dezidëntes, partian l’ativiteies che ie de bujën cun la pertes nteressedes.