Ndicazions provinzieles

L depënd dala furmazion, sce la generazion che crësc su te chësc tëmp, ie bona de ti sté permez ala ghiranzes, ala sfides y ala prescions dla sozietà cun chëles che la vën cunfrunteda. La furmazion ie perchël sotmetuda te curt tëmp for inò a mudamënc dla sozietà n generel. Cun chësc savëi y cun l liam al svilup y la nrescides nternaziuneles  ie nasciudes la ndicazions provinzieles per la scolines tl Südtirol. Tl cuntest de chësc nuef urientamënt giapa l mut/la muta te si svilup ndividuel, te si juech, te si mparé, te si ejistënza na nueva atenzion tl ciamp dla furmazion.

Ndicazions provinzieles per la scolines tudëscies

Ndicazions provinzieles per la scolines talianes

Ndicazions provinzieles per la scolines ladines