Atualità

Covid-19, tles scores didatica a destanza cina ai 20 de novëmber

Dai 16 ai 20 de novëmber é la didatica en presënza sospenüda. Al gnará garantí leziuns en presënza tles scolines y scores elementares por i mituns de n valgönes categories de sorvisc essenziai.

Cun l’ordinanza nöia nr. 69/2020 él gnü definí n valgönes mudaziuns importantes por ci che reverda l’ativité scolastica . Scolines y scores elementares resta stlütes tl’edema dai 16 ai 20 de novëmber. L’acompagnamënt pedagogich y l’insegnamënt en presënza gnará ma garantís por mituns/ mitans cun geniturs o tutors che laora te sorvisc essenziai.

Pro chisc alda chi che laora:

  • tl    ciamp    medich, infermieristich o dl’assistënza soziosanitara;
  • tles forzes dl’ordinn, tles organisaziuns de pröm aiüt o tl setur dla proteziun zivila;
  • tl ambit dl comerz de alimentars o di bëgns de pröma nezescité;
  • tles apoteca o paraapoteches;
  • tl setur dl trasport publich local y dl sorvisc dla posta;
  • en cualité de personal pedagogich, insegnant, de asistënza por pici mituns y colaboradú/ colaboradëssa al’integraziun che é en sorvisc en presënza.

Por ciafé l’azes al sorvisc en presënza pité dales scolines o dales scores, mëss i geniturs/ responsabli, che laora ti seturs dessura, detlaré de éster efetivamënter en sorvisc dai 16 ai
20 de novëmber (nia de obligh por döta l’edema, mo ince por n tëmp plü cört), de ne podëi nia lascé le möt/ la möta a l ater genitur/ tutor y gnanca a n’atra porsona fidada, de ne podëi nia anuzé formes flessibles de organisaziun dl orar de laur o dla modalité de smart working o home office.

La domanda de amisciun al insegnamënt y al acompagnamënt pedagogich en presënza pó gní presentada, anfat ci livel scolastich y zënza aplicaziun di criters dessura, ince dai geniturs o responsabli che:

  • é te na situaziun familiara precara y che é acompagná dai Sorvisc soziai;
  • é te na situaziun critica liada al’assistënza de n möt/ na möta cun dejabilité zertificada aladô dla lege 104/92 y che ó por chël anuzé la scora en presënza.

La domanda de amisciun vëgn presentada tres autodetlaraziun cina les 12:00 de en vëndres, 13.11.2020, aladô de chëstes modalités:

  • tles scolines y scores de vigni livel talianes y ladines tres e- mail ala direziun scolastica competënta;
  • tles scores y scolines todësces tla scora o scolina instëssa, poscibilmënter sön papier o tres e-mail;

La domanda pó gní desćiariada dala plata internet dles Intendënzes y é da ciafé ince tles scolines, ti secretariac dles direziuns dles scolines o dles scores. Sce la domanda vëgn menada tres e-mail ne vál nia debujëgn de injunté al formular la copia de n documënt y gnanca de firmé la domanda en original. Sce la domanda vëgn menada dala misciun e-mail dl genitur/ tutor gnará chësc conscidré sciöche na sort de “firma debla”. Sce la domanda vëgn dada jö sön papier spo basta ince dailó la firma sön le formular y al ne vá nia debujëgn da dé jö na copia de n documënt.

Por dötes les scolares/ düc i scolars dla scora mesana y por chi mituns/ chëres mitans, che ne gnará nia en presënza te scora tl’edema dai 16 ai 20 de novëmber 2020, gnarál ativé la didatica a destanza.

Download: http://www.provinz.bz.it/formaziun-lingac/scora-ladina/de/mitteilungen-ladinische-schule.asp?news_action=4&news_article_id=645375

USP/USP