Atualità

Prejentazion dl cunzet pedagogich nuef dla scolines ladines

L ie unì svilupà y prejentà ncuei, ai 1 de setëmber, l documënt strategich dl cunzet pedagogich nuef per la scolines dla valedes ladines.

L cunzet pedagogich nuef ie unì prejentà ncuei (01/09) a Urtijëi n ucajion dl coleghium de scumenciamënt dl ann de scolina 2016/17. (Foto: USP/Hannelore Insam)

La 17 coordinadëures dla scolines ladines à laurà ora deberieda n cunzet pedagogich dla scolines ladines. Chësc documënt ie udù dant  dala lege provinziela nr. 5 dl 2008 che regulamentea l sistem furmatif dla scolines y scoles dla provinzia de Bulsan.

L cunzet pedagogich nuef ie unì prejentà ncuei (01/09) n ucajion dl coleghium de scumenciamënt dl ann de scolina 2016/17 y descrij l lëur pedagogich che vën fat tles scolines ladines per mutons y mutans danter i 2,5 y 6 ani, se urientan ai fins furmatifs dac dant dala indicazions provinzieles dla scolines ladines  che ie unides apruvedes  tres lege provinziela dl 2009. Per lauré ora chësc cunzet pedagogich à la 17 coordinadëures tëut pert a plu modui de furmazion cun la referënta y esperta te chësc ciamp Marlene Jaeger y po ales mo aprufundì tres plu ancuntedes cun si teams te scolina i fins furmatifs dla indicazions.

“Chësc pruzes de aprufundimënt teorich cun duc i teams à purtà a n gran svilup de inuvazion didatica te nosta scolines”, spiega la diretëura dla scolines ladines Hannelore Insam. La varietà de materiai, na struturazion dl di che va ite mo deplù sun i bujëns y nteresc di mutons y dla mutans, ativiteies prugramedes che ie adatedes al svilup  y na struturazion dla lerch per l mparé  y per ativiteies tulan ite duta la lerch te scolina dedite y dedora, ie la mudazions da udëi te uni scolina ladina.

Sce per ejëmpl tl ciamp dla mujiga iel tla indicazions dac dant coche fins furmatifs "L renfurzamënt dla capazità de desfrenzië tl ciamp dla perzezion, dantaldut dl audì, o la perzezion dl corp y dla usc coche strumënt, l ampliamënt dla capazità de coordinazion dl muvimënt o l'esprescion de sentimënc tres la mujiga y l bal" pò iel scrit tl cunzet pedagogich cie che l vën fat te scolina cun i mutons y la mutans per arjonjer chisc fins y ce sort de ativiteies y esperienzes che vën organisedes.

"Na gran lauda y n rengraziamënt  ti va a duta la coordinadëures dla scolines ladines per chësc lëur tan prufescionel a scrì deberieda n cunzet pedagogich dla scolines ladines, ala esperta Marlene Jaeger che ti ie stata daujin pra l aprufundimënt teorich se tenian ala indicazions, a Ingrid Runggaldier, Isabella Ties, Daria Valentin y Carlo Bertorelle per i  lëures de traduzion y a Felix Ploner per l layout dla bela publicazion tan garateda", nscila la diretëura Insam. 

L cunzet pedagogich ie udù dant dantaldut per la families y unirà publicà proscimamënter  sun la homepage dla scolines ladines. L sarà da pudëi liejer per ladin gherdëina, ladin dla Val Badia, tudësch y talian.

rc

Galaria dales fotografies