Retüda dles spëises prozessuales

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Al personal dla Provinzia y di ënc provinziai ti pól gní retü les spëises prozessuales.
Sön domanda dles porsones interessades vëgnel retü les spëises legales y dl arat, sciöche ince les spëises prozessuales, che ares á albü por se defëne te prozesc zivii, penai o de responsabilité aministrativa, porvia de aziuns o gaujes de sorvisc nia fates aposta o colpa pesocia. [Chësc vel ince sce al vëgn azerté dan la Curt di cunc na mëndra colpa y i cosć vëgn avaliá fora, sciöche ince sce an vëgn trac ite te chisc prozedimënc tartan la fasa d’inrescida, tan inant che l’Avocatöra dla Provinzia arata che al sides adaté.]

Sön domanda dles porsones interessades vëgnel retü les spëises legales y dl arat, sciöche ince les spëises dl prozes, che ares á albü por se defëne te prozedöres ziviles, penales o de responsabilité aministrativa, porvia de aziuns o gaujes de sorvisc nia fates aposta o colpa pesocia.
Tl caje de condana vëgn la domanda de retüda refodada.

Articul 6, coma 2 dla lege provinziala di 9 de novëmber dl 2001, n. 16 “Responsabilité aministrativa di aministradus y dl personal dla Provinzia y di ënc provinziai”

La domanda mëss gní dada jö pro l'Avocatöra.
La lëtra pó gní scrita sciöche i orëis y al ne vá nia debojëgn de n martl da bol.
La retüda vëgn fata do che al é gnü dé jö i cunc aladô dles tarifes profescionales varëntes.
Por vigni istanza dl prozes vëgnel retü les spëises, ma por un n avocat y por le domiziliatar eventual.
Ince les spëises dl arat é limitades a un su n consulënt por vigni ciamp lié a n arat.
Al pó ince gní reconesciü antizipaziuns sön les spëises, che mëss gní retüdes tl caje de condana.

(Sorvisc actualisá ai: 27/06/2019)

Ënt competënt

Aucatura dla Provinzia
Palaz provinziel 1, Plaza Silvius Magnago 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471412010
0471 41 20 21
Fax: 0471 41 20 99
E-mail: avvocatura@provincia.bz.it
PEC: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it

Orar por la jënt:

Le termin é da fá fora cun l'avocat inciarié o l'avocata inciariada.