Insciö fejon na denunzia pro la Curt di cunc

Zircolara dl Secreter general di 19 d'otober dl 2015, n. 1

Fac che pó porté pro ala responsabilité aministrativa - dovëi de denunzia

Cun deliberaziun ajuntada n. 1162 di 13 d'otober dl 2015, á la Junta provinziala fat fora danü les porsones che mëss denunzié i fac che pó porté pro ala responsabilité aministrativa di aministradus y dl personal dependënt.

La materia vëgn regolada dala lege provinziala di 9 de novëmber dl 2011, n. 16, che ne reverda nia ma l’aministraziun provinziala, mo ince i ënc provinziai y i organisms de dërt publich.

Le provedimënt nü dess garantí l'ademplimënt dl dovëi de denunzia, tignin ince cunt dles mudaziuns dl’organisaziun.

Porsones che á le dovëi da denunzié

Por ci che reverda la determinaziun dles porsones che mëss denunzié, vëgnel desfarenzié tla deliberaziun injuntada danter les ipoteses de dann diret y de dann indiret.

Cun dagns direc minon chës aziuns cun chëres che al ti vëgn fat n dann al'aministraziun (por ej. n dependënt/na dependënta danejëia o perd na cossa che é dl'aministraziun). Te chësc caje mëss le personal dirigënt le lascé alsavëi al diretur o ala direturia dla repartiziun/dl raiun/dla strotöra olache l'aziun é sozedüda, o ala porsona a ce responsabla.

Por ci che reverda la scora, les assoziaziuns che depënn dala Provinzia, sciöche ince les istituziuns de dërt publich, se crüzia le personal dirigënt plü alalt y i organs che á zënza la responsabilité da fá la denunzia.

Döt le personal dependënt á, aladô dles normes de comportamënt, le dovëi da segnalé de te situaziuns al peronal dirigënt.

I dagns indirec reverda indere chi caji, olache l’aministraziun á surantut la refata di dagns a bëgn de n terzo danejé (por ej. n dependënt/na dependënta danejëia na cossa de proprieté de n terzo y l’aministraziun ti paia les spëises de reparaziun ala porsona danejada).

Caji de dagns indirec pó ince gní a se le dé tl dagní, ince sce l’aministraziun provinziala á dal 1. de setëmber dl 2015 incá n'assiguraziun de resposnsabilité zivila por i dagns che ti vëgn fac a terzi. L’assiguraziun varënta vëiga danfora na partezipaziun ai cosć de 15.000,00 euro y porchël vëgn i dagns cina a chësta soma paiá inant dal’aministraziun provinziala.

Te chisc caji mëss la denunzia gní fata dal responsabl/dala responsabla de chë strotöra che é responsabla dla licuidaziun dla refata dl dann ala porsona danejada.

Tl'aministraziun provinziala é porchël l'Ofize Strades le responsabl; tl caje de n prozes é la competënza dl'Avocatöra dla Provinzia.

Les scores, i ënc provinziai y i organisms de dërt publich se crüzia dla refata dl dann a ciaria de sü bilanc y fej les denunzies. Sce al vá debojëgn pói s'anuzé dla consulënza da pert dles strotöres dl'aministraziun nominades dessura.

Contignü dla denunzia

La denunzia di dagns direc mëss contigní na descriziun de ci che é sozedü y, tan inant che ara vá, na sciazada di cosć por mëte apost la situaziun da denant. Le dirigënt/La dirigënta che fej la denunzia, pó sambëgn ince ajunté valutaziuns y osservaziuns personales.

La denunzia de dagns indirec, che vëgn da prestaziuns de indenité di dagns a terzi, mëss ester fata plü avisa y ince tó ite la documentaziun dl'inrescida.

A vigni moda mëssel gní dé dant i dac anagrafics dl dependënt/dla dependënta, a chël/chëra che l'aziun se referësc.

Le dé dant l'inom dl dependënt/dla dependënta ne comporta nia na valutaziun dl comportamënt dl dependënt/dla dependënta.

Chësta zircolara vel ince aladô di fins y dles faziuns di ademplimënc coliá ales normes iuridiches tl ciamp dla prevenziun dla coruziun.

Injunta