Ativité contratuala

Stipulaziun de contrac

L’Avocatöra dla Provinzia se crüzia, tres le Raiun Sorvisc contrac da stlü jö contrac che reverda la cumpra, la venüda y le barat de bëgns imobii, che é de interes por l’aministraziun provinziala, por cherié y/o mudé dërc reai por ti surandé debann i bëgns imobii por rajuns istituzionales a comuns, comunités raionales y d’atri ënc, por stlü jö i contrac te na forma de dërt publich y i scrí ite tla racoiüda di contrac (repertore) y di documënc legai unilaterai, sotmetüs ala registraziun fiscala; por la consulënza, por les stritaries y l’apajamënt fora de tribunal por ci che reverda les chestiuns contratuales.
Sce la stipulaziun di contrac é gnüda autorisada dala Junta provinziala, vëgn le contrat arjigné ca aladô dles desposiziuns dla lege notarila y sotescrit dan le secreter general dla Junta provinziala o dan la direturia/le diretur dl Raiun Sorvisc contrac o so sostitut, sciöche impiegat responsabl di documënc. Le Raiun Sorvisc contrac surantol ince la gestiun dla racoiüda di documënc sotmetüs a registraziun fiscala.
Do la registraziun fiscala dl at vëgnel arjigné ca la domanda por l’integraziun tl liber fondiar dl dërt de proprieté a bëgn dl cumpradú, sciöche ince la domanda por la trascriziun tl cataster di frabicac. Trames vëgn menades al Ofize dl liber fondiar y dl cataster(Link estercompetënt.

Registraziun fiscala di contrac

Ma por i contrac y por i documënc legai unilaterai che vëgn stlüc jö tl interes dla Provinzia Autonoma de Balsan se crüzion, do la sotescriziun, dla registraziun fiscala dl documënt aladô di termins; dantadöt tl caje de na interpretaziun desvalia dla tarifa da apliché ti vëgnel dé na gran importanza ala colaboraziun cun la Agenzia dles entradesLink estern). Implü ti vëgnel bele pro la redaziun dl contrat pité ala pert de contrat dla Provinzia autonoma de Balsan, la consulënza por ci che reverda la poscibilité da damané do na alisiraziun dles cutes, por ejëmpl ai paurs y a che che cumpra la pröma abitaziun.

Consulënza y partezipaziun ales prozedöres de concurs

L’Avocatöra sostëgn tres le Raiun Sorvisc contrac les repartiziuns dl'Aministraziun provinziala pro la realisaziun dla prozedöra de concurs de inciaries de fornidöres y sorvisc. Chësc sostëgn reverda le bëgnsté legal dles prozedöres de cerna, sciöche ince le bëgnsté y la colaboraziun da elaboré les condiziuns de partezipaziun. Le Raiun Sorvisc contrac tol pert ales sentades dl’autorité de concurs sciöche consulënt legal intern sce al vá debojëgn.