Seziun recursc – Repartiziun Politiches soziales

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Le zitadin po ti presentè recurs cuntra les dezijiuns che reverda i provedimënć dl’assistënza soziala y la calcolaziun dles tarifes di sorvisc soziai da pert dl raiun sozial competënt, ala Repartiziun Politiches soziales - Seziun recursc, ater co por:

  • la reduziun o negaziun aladô dl articul 19, comesc 7 y 7/bis, D.P.G.P. n. 30/2000 ajache al manćia l’ativaziun o ara ne tleca nia por mantignì se instës o süa familia;
  • la negaziun aladô dl articul 17, D.P.G.P. n. 30/2000 ajache an à pordü la condiziun dla sojornanza stabila y tresfora tla provinzia de Balsan.

A vigni moda ne vëgnel nia aziché la poscibilité de recurs te 60 dis da canche an à ciafè la dezijiun al Tribunal Regional de Iustizia Aministrativa - Seziun Autonoma por la Provinzia de Balsan, strada Claudia de' Medici 8 a Balsan.

La seziun por recursc tol dezijiuns sön i recursc presentà cuntra les dezijiuns di ënć publics di sorvisc soziai en cunt dl paiamënt dles prestaziuns, sciöche inće te caji de stritaries che reverda la amisciun ai sorvisc semiresidenziai y residenziai.

Na dezijiun dl ënt che manajëia les prestaziuns dl sorvisc de assistënza economica de basa o che reverda les copartezipaziuns tarifares di sorvisc soziai manajà dal’Aziënda por i Sorvisc Soziai de Balsan o dales comunitês raionales, aratada cuntra la lege.

(Prëibel tignì cunt dles informaziuns spezifiches dl raiun sozial competënt)

  1. Dezijiun dl raiun sozial
  2. Model por recurs - Model por fà recurs scrit fora daldöt y sotescrit

Le sorvisc é debann.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 13/06/2022)

Ënt competënt

24. Politiches soziales
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 10 Hansjörg Mayr
0471 41 82 01
Fax: 0471 41 82 19
E-mail: soziales@provinz.bz.it
PEC: soziales.politichesociali@pec.prov.bz.it

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: dales 9:00 ales 12:00

Jöbia: dales 8:30 ales 13:00 y dales 14:00 ales 17:30

Terminns

Le recurs mëss gnì dè jö tla Repartiziun Politiches soziales - Seziun recursc te 45 dis da canche an à ciafè la comunicaziun dla dezijiun.