Autorisaziun y acreditamënt di sorvisc soziai por porsones cun maraties de dependënza

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia autorisëia y acreditëa aladô dles normes varëntes i sorvisc abitatifs soziai y i sorvisc soziai por l'ocupaziun profescionala a bëgn dles porsones cun maraties de dependënza. L'acreditamënt é na valutaziun profescionala, sistematica y periodica di sorvisc por garantí che i sorvisc sides adeguá y vëgnes tresfora miorá.

L'acreditamënt é la condiziun fondamentala por ti podëi pormez al finanziamënt publich, cun lapró ince la stipolaziun de convenziuns o de d'atres acordanzes contratuales.

L'acreditamënt n'é nia vincolënt por i ënc publics por ci che reverda la stipolaziun de convenziuns o acordanzes contratuales cun i ënc che pîta sorvisc acreditá.

L'autorisaziun y l'acreditamënt é da renové tl caje de trasferimënt, fujiun, trasformaziun, ampliamënt, restrotoraziun y mudamënt de gestiun dl sorvisc.

La condiziun por che al vëgnes conzedü l'acreditamënt é la corespognënza dl sorvisc cun la planificaziun soziala provinziala che se basëia sön le bojëgn complessif, les priorités de programaziun y la destribuziun di sorvisc che é bele sön le teritore, ince por garantí l'azes ai sorvisc y valorisé i raiuns d'insediamënt prioritars.

L'autorisaziun y l'acreditamënt mët danfora le posses de chisc criters generai:

  • al é da respeté les desposiziuns te chëstes materies: segurëza y sconanza dla sanité sön le laur, igiena y sanité, impedimënc architetonics.

Les domandes de acreditamënt mëss gní presentades ala Repartiziun Politiches soziales, Ofize Porsones cun handicap.

L’anuzaziun de chësc sorvisc é debann.

  • Lege provinziala di 30 de aurí dl 1991 n. 13 "Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan" y mudaziuns y integraziuns suandëntes, art. 8, coma 1, lëtra x) y art. 14, coma 6 e comma 8;
  • Deliberaziun di 24 de messé dl 2018, n. 733 "Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali per persone con dipendenza patologica;
  • Deliberaziun dla Junta provinziala di 25 jügn dl 2019, n. 535 Regolamentaziun dl'autorisaziun y dl acreditamënt di sorvisc soziai y sozio-sanitars. Revocaziun dla deliberaziun di 28.06.2016, n. 740 y mudaziuns suandëntes - Mudaziun dl'injunta A dla deliberaziun n. 1190 di 26.08.2013. “Regolamentaziun de autorisaziun y acreditamënt di sorvisc soziai y sozio-sanitars” Revocaziun dla deliberaziun di 28.06.2016, n. 740.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 28/12/2022)

Ënt competënt

Ofize Porsones cun handicap
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 79 Verena Egger
Fax: 0471 41 82 99
E-mail: menschen.behinderungen@provinz.bz.it
PEC: disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it
Website: https://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/behinderungen/Default.a…