Autorisaziun y acreditamënt di sorvisc soziai por porsones cun na maratia psichica

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia autorisëia y acreditëia, aladô dla normativa provinziala en forza, i sorvisc soziai residenziai y semiresidenziai por les porsones cun na maratia psichica. L’acreditamënt vëgn fat tres na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, a na moda da garantì che i sorvisc vais bun y che ai vëgnes tresfora miorà.

L’acreditamënt é la premissa fondamentala por ti podëi pormez al finanziamënt publich y ala stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de contrać.

L’acreditamënt ne n’é nia vicolënt por i ënć publics por ći che reverda les convenziuns o i contrać cun i ënć che paia fora i sorvisc acredità.

La surandada dl acreditamënt é subordinada al control sce le sorvisc va a öna cun la planificaziun soziala provinziala, definida sön la basa dl bojëgn complessif, dles prioritês programatiches y dla destribuziun teritoriala di sorvisc bele dan man, inće por garantì l’azessibilité a chisc y por valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • i sorvisc soziai y sozio-sanitars da autorisé y acredité mëss mëte a desposiziun les prestaziuns contignides tl “Catalogh dles prestaziuns di sorvisc soziai”;
  • al mëss gnì respetè les normes en forza en materia de: segurëza y sconanza dla sanité publica sön le post de laûr, igiena y sanité publica y barieres architetoniches y normes de proteziun cuntra le medefüch,

La domanda de acreditamënt ti mëss gnì presentada ala Repartiziun Politiches soziales, Ofize Porsones cun handicap.

  • Lege provinziala di 30 d’aurì dl 1991 n. 13 “Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan” y mudaziuns y integraziuns suandëntes,
  • Deliberaziun dla Junta Provinziala di 25 de jügn dl 2019, n. 535 Regolamentaziun dl'autorisaziun y dl acreditamënt di sorvisc soziai y sozio-sanitars. Revocaziun dla deliberaziun di 28.06.2016, n. 740 y mudaziuns suandëntes - Mudaziun dl'injunta A dla deliberaziun n. 1190 di 26.08.2013. “Regolamentaziun de autorisaziun y acreditamënt di sorvisc soziai y sozio-sanitars” Revocaziun dla deliberaziun di 28.06.2016, n. 740.
  • Deliberaziun dla Junta provinziala dl 1. de messé dl 2014, n. 821 "Aproaziun di criters de autorisaziun y acreditamënt di sorvisc residenziai y semiresidenziai por les porsones cun na maratia psichica tla Provinzia de Balsan (mudaziun dla deliberaziun dla Junta provinziala di 4 de merz dl 1996, n. 711). Revocaziun dla deliberaziun dla Junta provinziala di 13 d’aurí dl 1992, n. 1794 "Gestiun de strotöres soziales por porsones cun maraties psichiches tl cheder di zëntri soziai".

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 18/02/2022)

Ënt competënt

Ofize Porsones cun handicap
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 70
Fax: 0471 41 82 99
E-mail: menschen.behinderungen@provinz.bz.it
PEC: disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it

Terminns

Canche i criters de autorisaziun y acreditamënt va en forza mëss i sorvisc residenziai y semiresidenziai por les porsones cun na maratia psichica fà domanda d'autorisaziun y acreditamënt, injuntan la documentaziun damanada, ćina ai 5 de jenà dl 2015.

I sorvisc nüs mëss presentè la domanda denant co scomencè l'ativité por ciafè l'autorisaziun y l'acreditamënt provisore.