Südtirol Pass

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

L Südtirol Pass ie n documënt de viac sun inuem y l ne ie nia trasferibl.

La carateristiches dl Südtirol Pass:

 • l ie abunamënt anuel cun cherta eletronica
 • l ie da adurvé per duc i mesuns dl sistem de trasport ntegrà dl Südtirol y per la ferates regiuneles nchin a Dispruch y Trënt
 • l ie despunibl a tarifa regulera y l EuregioFamilyPass a tarifa arbasseda
 • la tarifa de viac vën trata ju automaticamënter dala soma pre-ciarieda (prepaid) o tres detrazion periodica dal cont curënt de banca (postpaid)
 • scialieres tariferes: plu chilometri che n furnea te n ann de referimënt y plu che l se arbassa la tarifa aplicheda (da 12 cent al chilometer a 0 cent al chilometer)
 • “account” (cont) persunel per la gestion de duc i servijes preudui dal Südtirol Pass y per la nfurmazions ala menuda n cort de viages fac, cosc’ y rendicontazions
 • cun la App debant MyPass per android iel puscibl ciarië ju dal fonin la nfurmazions che reverda l Südtirol Pass persunel, sciche p.ej. i viages fac, l credit che ie mo a despusizion y l cont chilometrich.

L Südtirol Pass ie n documënt de viac sun inuem y l ne ie nia trasferibl. L possa unì damandà dala persones che à n codesc fischel talian, che viv te n stat cumëmber dla Union europeica o tla Svizera, o da chi che dejëuj n’atività de lëur o va a scola o studiea tla provinzia de Bulsan.

EuregioFamilyPass a tarifa arbasseda:

 • per genitores, o chi che i reprejentea, residënc tl Südtirol cun almanco na muta/n mut sot ai 18 ani.

I mutons/La mutans sot a 18 ani de na familia che nen à l dërt possa viagë inant ala tarifa Südtirol Pass alesireda nunzieda tl articul 8 dla delibera n. 760 di 5 de lugio 2016 sun i mesuns de trasport publich di cumpetënza dla Provinzia de Bulsan.

La manieres d’adurvanza dl EuregioFamilyPass ie la medemes dl Südtirol Pass a tarifa normala, ma cun l vantaje de na tarifa arbasseda.

Ulà se l damandé:

Cosc‘ de emiscion dl Südtirol Pass: 20 euro 

Per fé la dumanda cunsiëien de njinië i dac persunei, l odesc fischel, na copia (nce digitela) dl documënt de ecunescimënt Cosć.

Cosc‘ de emiscion dl Südtirol Pass: 20 euro

La tarifa de viac muda tl ann de referimënt aldò di chilometri tariferes furnei y la vën calculeda nsci Scialieres tariferes:

Scialieres tariferes Südtirol Pass EuregioFamilyPass
da 0 a 1.000 km 12 cent/km 10 cent/km
da 1.001 a 2.000 km 8 cent/km 7 cent/km
da 2.001 a 10.000 km 3 cent/km 2 cent/km
da 10.001 a 20.000 km 2 cent/km 2 cent/km
oltre 20.001 km 0 cent/km 0 cent/km

La tarifa mascima al di aplicheda ie de 15 euro, Ma i viages sun la trasses dla ferates Prëner-Dispruch y Sanciana-Lienz, i servijes nightliner y l trasport de tieres o rodes vën ratei a pert.
Nce per l Südtirol Pass/EuregioFamilyPass vel la regula che n viac vën calculà cun almanco 10 chilometri. Tla ziteies de Bulsan y de Maran vën nce i viages urbans y chëi de cunliamënt calculei cun almanco 10 chilometri. I viages de cunliamënt cun i citybus di autri luesc, fac tla medema zona tarifera, ntant sce, vën calculei cun na tarifa de 5 chilometri.
I viages cun curieres urbanes a Bulsan y Maran y i cunliamënc citybus tla zona tarifera fac tl tëmp de 60 menuc vën ratei sciche n viac sëul.

L paiamënt vën fat:

 • cun la cherta paieda danora (prepaid) tres la reciarieda cun na soma sun n cont virtuel (soma de almanco 20 euro). Pra uni cunvalideda vëniel trat ju dal cont l priesc dl viac curespundënt.
  L Südtirol Pass possa unì ciarià:
  • cun cherta de credit Visa o Mastercard tres l account persunel dal portal „Südtirol Pass“ o tres home banking (per la banches abilitedes),
  • pra duta la purteles y lueges de venduda autorisedes
  • pra i automac de venduda
  • te truepa curieres extraurbanes
 • cun la cherta postpaid tres n orden de banca permanënt (SEPA-SDD): la soma debit per i viages fac unirà trata ju cun destumeda periodica, per l solit bimestrela, sun l cont curënt bancher.

Duplicat:

Tl cajo che la cherta vën rubeda, perduda o danejeda possa l Südtirol Pass/EuregioFamilyPass unì blocà y l possa nce unì damandà n duplicat (cosc’ : 20 euro):

 • online tres l cont persunel
 • tres telefonn cherdan su l numer dl Call Center 840 000 426
 • pra duta la lueges de venduda autorisedes dl Trasport ntegrà Südtirol

Deliberaziun dla junta provinziala n. 760 di 05.07.2016 "Sistem dles tarifes y condiziuns d’adoranza di sorvisc dl trasport publich de porsones tl Südtirol"

Da adurvé per:

 • duc i mesuns dl Sistem de trasport ntegrà dl Südtirol;
 • ferates regiuneles da/per Dispruch y Lienz (dal Prëner y da Sanciana cun l’aplicazion dla tarifes ÖBB). Chi che à na cherta vantaje ÖBB possa la registré sun si cont online (“Zusatzpakete”) y furné sun la trasses nunziedes
  cun la tarifa alesireda dla ÖBB;
 • curieres-nightliner cun l paiamënt dla tarifa relativa;
 • trasport dla roda (3,50 euro tarifa per n di);
 • trasport de tieres (l vën aplicà la tarifa dla persona che à
  l Südtirol Pass).

Nia da adurvé per la ferates a distanza longia Intercity, Eurocity, Frecce de Trenitalia, Euronight.
Da cunvalidé dan uni viac:

 • curieres urbanes o citybus che furnea tl raion de na zona tarifera: cunvalideda tres n “check-in” scëmpl canche n zapa tl mesun;
 • curieres extraurbanes y citybus: cunvalideda tres “check-in” canche n zapa tl mesun y cun “check-out” canche n vën ora. Metëde verda: sce l ne vën nia fat l “check-out” vën l priesc dl viac calculà nchin ala fin dla linia;
 • Ferates regiuneles: cunvalideda pra la stazion de partënza, dajan ite l codesc dla stazion de destinazion.

L vel: per 1 ann dal prim iede che n l à adurvà.
L renuvamënt de uni ann ie debant y automatich. Tl mumënt dl renuvamënt anuel vën l cont chilometrich dl Südtirol Pass/EuregioFamilyPass repurtà a nul. Sce l Südtirol Pass/EuregioFamilyPass ne vën nia adurvà per doi ani vëniel dejativà d’ufize.

Avertënza: i viagidëures, ora che i mëndri de 14 ani, muessa tl cajo de n cuntrol mustré ca l Südtirol Pass/EuregioFamilyPass y nce n documënt de recunescimënt

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 29/06/2018)

Ënt competënt

Ufize Trasport de persones
Palaz provinziel 3b, Plaza Silvius Magnago 3, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 54 80
E-mail: personenverkehr@provinz.bz.it
PEC: personenverkehr.trasportopersone@pec.prov.bz.it