Autorisaziun y acreditamënt di sorvisc residenziai y semiresidenziai por porsones de mëndra eté

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia conzed l'autorisaziun y l'acreditamënt de sorvisc residenziai y semiresidenziai por porsones de mëndra eté aladô dles normes varëntes.

L'autorisaziun y l'acreditamënt di sorvisc sozio-pedagogics residenziai y semiresidenziai por les porsones de mëndra eté vëgn conzedüs sön la basa di criters surantuc cun deliberaziun di 4 d'aurí dl 2017, n. 390. I criters por l'autorisaziun y l'acreditamënt di sorvisc sozio-sanitars residenziai y semiresidenziai por les porsones de mëndra eté é indere tla deliberaziun di 18 de dezëmber dl 2018, n. 1418.

I gesturs publics y privac di sorvisc residenziai y semiresidenziai por les porsones de mëndra eté pó impormó pité so sorvisc do avëi ciafé l'autorisaziun y l'acreditamënt che toca lapró, che vëgn conzedü dala Repartiziun Soziala.

L'obietif dl prozes d'autorisaziun y acreditamënt é da conzede la cualité soziala, strotorala y profescionala di sorvisc y dles prestaziuns.

L'autorisaziun y l'acreditamënt vëgn conzedüs sce le sorvisc vá a öna cun la planificaziun soziala provinziala che se basëia sön le bojëgn complessif, les priorités de programaziun y la destribuziun di sorvisc che é bele sön le teritore, ince por garantí l'azes ai sorvisc y valorisé i raiuns d'insediamënt prioritars.

La domanda de autorisaziun y acreditamënt di sorvisc sozio-pedagogics o sozio-sanitars por porsones de mëndra eté (ciara injuntes) mëss gní dada jö tl Ofize provinzial por la Sconanza di mëndri y l'inclujiun soziala.

Pro la Repartiziun Soziala él le register di sorvisc soziai y sozio-sanitars autorisá y acreditá.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 05/02/2021)

Ënt competënt

Ofize por la Sconanza di mëndri y l'inclujiun soziala
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 30
0471 41 82 31
Fax: 0471 41 82 49
E-mail: minoriinclusione@provincia.bz.it
PEC: kinderjugendinklusion.minoriinclusione@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinzia.bz.it/

Terminns

L'autorisaziun y l'acreditamënt vëgn conzedü te 180 dis dala recioiüda dla domanda (ater co tl caje de sorvisc che é bele, che mëss gní autorisá y acreditá aladô di criters te alplü cater agn). Le termin por stlüje jö le prozedimënt vëgn archité sce al vá debojëgn de de plü informaziuns o documënc por le control. Chësc termin pëia indô ia danü do che al é gnü dé jö döt.

La domanda de renovada dl'autorisaziun y dl acreditamënt mëss gní dada jö altamo 60 dis dan süa tomanza.