Detlaraziun unificada dl davagn y dl patrimone - DUDP

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La DUDP - "Detlaraziun Unificata dl Davagn y dl Patrimone" é na detlaraziun sön la situaziun economica che mëss gnì dada jö por ti rové pormez a n valgönes prestaziuns economiches o alisiraziuns de tarifes tl setur sozial y sanitar.

Por ći prestaziuns adori pa śëgn le sistem DUDP?

Chëstes é les prestaziuns prinzipales che adorarà la DUDP:

 1. l’assëgn provinzial ala familia
 2. le sostëgn da paié i contribuc te na situaziuns de dificolté finanziara tl cheder dla previdënza complementara (Pensplan Centrum S.p.A.)
 3. la partezipaziun ales tarifes di sorvisc soziai (ciases de palsa, assistënza a ciasa, scolines, y i.i.) 
 4. n valgönes prestaziuns de assistënza economica soziala
 5. l’esenziun dal ticket por porsones che à debojëgn
 6. la retüda dles spëises por proteses dai dënz
 7. la retüda por l’assistënza indirëta pro sojornanzes te ospedal
 8. les alisiraziuns tl ciamp dl frabiché abitatif
 9. stipendiums por scolars y scolares che frecuentëia na scora elementara, mesana y alta o n curs de formaziun profescionala a tëmp plëgn tla provinzia de Balsan, che stá fora de familia o te n convit dl de
 10. stipendiums por studënc y studëntes che frecuentëia istituziuns universitares o scores y istituc de istruziun y formaziun tecnica superiura 
 11. Stipendiums por cursc de formaziun de basa tl setur sanitar 
 12. la surandada de n cuartier en afit dal IPES (Istitut por le Frabiché sozial)

Por les informaziuns plü importantes: tabela cun le ressumê dles prestaziuns 

Olâ mëssi pa dè jö la detlaraziun?

La detlaraziun é debann y po inće gnì dada jö pro i patronać o i zëntri de assistënza fiscala (Caaf) di sindacać, dles assoziaziuns economiches y dles atres organisaziuns pro chëres che al vëgn bele śëgn presentè tröpes domandes de prestaziun. Chëstes organisaziuns, che desponn de na gran rëi de portines te döt le Südtirol pitarà debann süa consulënza en materia ai zitadins y ales zitadines.

Les porsones de majera eté po inće dè jö la detlaraziun diretamënter online. Por les porsones de mëndra eté po la DUDP ma gnì dada jö online da chi che eserzitëia la potesté di geniturs y, sce ares vëgn assistides da n’aministradù o da na aministradëssa de sostëgn, da so aministradù o süa aministradëssa de sostëgn.

AVIS: DAURIDA DL PROGRAM DURP 2021
Da en lönesc, ai 27 de jügn dl 2022 él online le program DURP 2021 por scrí fora les detlaraziuns DURP 2021.

Da n merdi, ai 15 de de juni 2021, ie l program-DUDP 2020 per dé ite la detlarazions DUDP 2020 online

Can y ćiodì adori pa la DUDP?

Nia düć i zitadins y les zitadines ne mëss presentè la DUDP: la detlaraziun va ma debojëgn sce le zitadin o la zitadina fej domanda de contribuć o alisiraziuns sön les tarifes ala Provinzia o a d’atri ënć che adorarà le sistem DUDP. La detlaraziun po gnì presentada te vigni momënt, mo a vigni moda dan la presentaziun de na domanda de prestaziun. Por le zitadin y la zitadina él dessigü plü saurì da la presentè canche al presentëia la domanda de prestaziun o canche al dà jö la detlaraziun dles entrades.

La detlaraziun é individuala y ara mëss porchël gnì relasciada separatamënter por vigni componënt dla familia. Öna na porsona po indere dè jö la DUDP por düć i componënć de süa familia.

La DUDP é na detlaraziun sostituënta aladô dl articul 5 dla lege provinziala 17/93 y mudaziun suandëntes. La lista di documënć dessot tol ite düć i documënć por le davagn y le patrimone; vignun y vignöna tolarà ma chi che ti öga te süa situaziun. Sce i orëis dè jö la DUDP pro la portina podëise se tó do la documentaziun che va debojëgn o scrì fora a ćiasa le formular sön papier.

Documënć d’ütl por scrì fora la DUDP 

L’anuzaziun de chësc sorvisc é debann.

Regolamënt sön le relevamënt unifiché dl davagn y dl patrimone
(Decret dl Presidënt dla Junta Provinziala di 11 de jenà dl 2011, n. 2)

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 04/08/2022)

Ënt competënt

Ofize Jënt atempada y raiuns soziai
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 50
0471 41 82 51
Fax: 0471 41 82 69
E-mail: eeve.durp@provinz.bz.it
amt.senioren@provinz.bz.it
PEC: senioren.anziani@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft

Terminns

Por ći ann de davagn mëssi pa dè jö la detlaraziun?

Por les domandes de prestaziun dades jö dal pröm de jenà ai 30 de jügn vëgnel tignì cunt dl davagn dan da dui agn; por les domandes de prestaziun dades jö dal pröm de messè ai 31 de dezëmber vëgnel tignì cunt dl davagn dl ann denant.
Por ejëmpl: sce an damana na prestaziun de messè dl 2022 mësson dè jö la DUDP sön le davagn dl 2021.

Ater co les alisiraziuns tl ciamp dl frabiché abitatif, por chëres che al vá debojëgn che i zitadins y les zitadines ais les DUDP di ultimi dui agn de vigni componënt dla familia.
Por ejëmpl: por damané na prestaziun de messé dl 2022, messon presenté le DUDP dl 2021 y dl 2020 de vigni componënt.