Cuntribut de secudienza - dumanda

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Tl cheder dla segurazion dla cura y secudienza vën l bujën de cura determinà tres l ncadramënt dl bujën de cura. Chësta possa unì fata a cësa, tl ambient cunesciù y te istituzions stazioneres per persones cun handicap. L team de ncadramënt che ie metù adum da na nfermiera y da na persona spezialiseda tl raion soziel determinea te duta la provinzia tres n model de nrescida l bujën de cura y l bujën de secudienza ti cin raions plu mpurtanc dla cura de basa: la cura dl corp, l maië, la escrezion, la mubltà y la vita psicosoziela. L bujën de aiut per l'ativiteies  dla vita da uni di vën muserà te uniteies de tëmp (ëures y menuc). Per determiné l "bujën de cura" vëniel calculà chël tëmp, ntan chël che n ne possa nia fé zeche d'auter. N gran bujën de cura ie canche la cura de basa cumporta tla media plu che doi ëura al'ena – stlut ora l aiut te cësa. Tl calcul possa i lëures de cësa mé unì ratei sce l se porta pro tla cura de basa n gran bujën de secudienza.

N gran bujën de cura ie ratà canche l se porta pro almanco una na diagnosa de na malatia o handicap che se damanda cura y una limitazion de funzion lieda limpea te almanco un de chisc ciamps: aparat motorich y de purtamënt, organns dedite, organns sensorics, sistem nervëus zentrel, capaziteies psichiches y cognitives. La mancianza dla funzions muessa vester grieva y duré tl tëmp, chël uel dì che l vën udù danora che la cundizion dla persona tucheda resterà nsci per plu che sies mënsc do che l vën fat dumanda o che la ie bele nsci da plu che sies mënsc.

  1. Dumanda per n cuntribut de cura
  2. Zertificat medich dl dutor/dla dutora de basa

Per l zertificat medich possel unì damandà n paiamënt.

  • Lege provinziala n. 9/2007 cun mudaziuns y integraziuns suandëntes “Intervënc por l’assistënza de porsones nia-autosufiziëntes”

Pra l ncadramënt dl bujën de cura vëniel tenì cont de chësta formes de assistënza a persones che à à de bujën de cura:

  • L acumpaniamënt, sce la persona cun bujën de cura à debujën de na persona che l'acumpaniea pervia de si limitazions fisiches, sensorieles o psico-cognitives;
  • La istruzion y direzion dla persona d'assistënza acioche la persona cun bujën d'aiut posse  fé cërta ativiteies;
  • L cuntrol y la verdia sun la persona cun bujën de cura canche la dejëuj cërta ativiteies a na moda che la posse nstëssa fé cërta ativiteies da uni di tenian ite i criteres de segurëza;
  • L sustëni a fé cërta ativiteies acioche la persona cun bujën de cura vënie sustenida a mantenì y mparé inò la capaziteies che la à mo;
  • La sëurantëuta d'ativiteies singules, n pert o defin, che ne possa nia plu unì fates dala persona cun bujën de cura.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 11/01/2022)

Ënt competënt

Raiun funzional Sorvisc por la valutaziun dla nia-autosufiziënza
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 848 800 277 Telefon d'assistënza
0471 41 83 37 Sekretariat
0471 41 83 37
Fax: 0471 41 82 19
E-mail: einstufung.valutazione@provinzia.bz.it
PEC: einstufung.valutazione@pec.prov.bz.it
Website: https://www.provinzia.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/senioren/pflegegeld.a…

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: dales 9:00 ales 12:00

Jöbia: dales 8:30 ales 13:00 y dales 14:00 ales 17:30

Terminns

L terminn de ncadramënt vën comunicà a usc tl tëmp de 30 dis do che l ie unit fat dumanda.

Tl cajo de vijites de cuntrol ne vëniel sambën nia fat al savëi danora canche la vijita unirà fata.

Le zertificat dl mede ajuntè ala domanda ne po nia ester gnü relascè dan da passa trëi mëisc.