Acreditamënt di sorvisc residenziai por la jënt atempada

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La Provinzia sostëgn, aladô dla normativa provinziala en forza, les strotöres residenziales por la jënt atempada, manajades dai ënc che se fistidiëia di sorvisc soziai.

L’acreditamënt vëgn fat tres na valutaziun profescionala, sistematica y periodica, che ó garantí che i sorvisc soziai y sozio-sanitars vais bun y che ai vëgnes tresfora miorá.

L’acreditamënt é na condiziun essenziala por ti podëi pormez al finanziamënt publich y ala stipolaziun de convenziuns o de d’atres sorts de acordanzes contratuales. L’acreditamënt ne rapresentëia nia n’oblianza por i ënc publics da stlüje jö convenziuns o acordanzes contratuales cun i ënc che pita sorvisc acreditá.

Sorvisc d’assistënza residenziala por jënt atempada é l’acompagnamënt y l’assistënza abitativa por jënt atempada y les Ciases de palsa.

Por les Ciases de palsa, che adora bele n’autorisaziun aladô de na normativa aposta, ne vel nia i criters de acreditamënt por ciafé l’autorisaziun al funzionamënt.

Tla Repartiziun Politiches soziales él gnü metü sö le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars acredità - raiun por la jënt atempada. 

Informaziuns en general: 

L’acreditamënt vëgn conzedü sce le sorvisc vá a öna cun la planificaziun soziala provinziala, che se basëia sön le bojëgn complessif, les priorités programatiches y la destribuziun teritoriala di sorvisc dan man, ince por garantí l’azes a chisc y por valorisé i raiuns de insediamënt prioritar.

L’autorisaziun y l’acreditamënt se damana che an ais chisc criters generai:

  • al mëss gní respeté les normes en forza en cunt de: segurëza y sconanza dla sanité sön le post de laur, igiena y barieres architetoniches.

Criters por l’acreditamënt di sorvisc residenziai por la jënt atempada: 

Deliberaziun di 18.12.2018, n. 1419, art. 9 y deliberaziun di 30 de messé dl 2019, n. 667, art. 14

La domanda de acreditamënt ti mëss gní presentada ala Repartiziun Politiches soziales, olache al vëgn tigní le Register di sorvisc soziai y sozio-sanitars acreditá.

  • Formulars “Domanda y renovamënt de acreditamënt di sorvisc residenziai por jënt atempada" - at 10.08.2022
  • Formular “Domanda d’autorisaziun y acreditamënt dl sorvisc Acompagnamënt y assistënza abitativa por jënt atempada - at 18.08.2022

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 19/08/2022)

Ënt competënt

Ofize Jënt atempada y raiuns soziai
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 53 Helga Mahlknecht
0471 41 82 61 Helga Näckler
0471 41 82 51 / 52 Segreteria/Sekretariat
0471 41 82 51
Fax: 0471 41 82 69
0471 41 82 69
E-mail: amt.senioren@provinz.bz.it
PEC: senioren.anziani@pec.prov.bz.it
senioren.anziani@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/soziales

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

Le provedimënt de acreditamënt vëgn dè fora tl tëmp de 180 dis da canche an à ciafè la domanda.

L’acreditamënt vel döt alplü cin agn.

L’acreditamënt po gnì renovè sce an presënta la domanda che va debojëgn almanco 60 dis denant che al tomes l’acreditamënt dan man.

Do che i sorvisc dauris danü á presenté la domanda de acreditamënt ciafi n acreditamënt provisore por le tëmp che ó ester por ciaré do les ativités fates y la cualité pitada.