Cëifs en cësa

N sorvisc di raiuns soziai

Descriziun generala

L servisc „cëifs en cësa“ ti dà la puscibeltà a seniores, a persones cun andicap o a d’autra persones che ne sà nia plu da se rangë nstësses, de giapé tres l guiern a cësa almancul un n iede al di n cëif ciaut.

La dezijion dl ënt cumpetënt, en cont de na cumpartezipazion eventuela ala tarifa, vel per n tëmp de alplù 12 mënsc.

L servisc „cëifs en cësa“ ie de regula daviert a persones che à arjont i 60 ani; te caji particulers pò chësc servisc unì pità nce a d’autra grupes de persones; la dezijion en chësc cont ti spieta ai respunsabli dl servisc de guiern en cësa dl Servisc soziel raionel cumpetënt.

Cëla njontes:

  • Dumanda per la cunzescion de servijes de ambulatore y a cësa
  • "Autozertificazion sun la situazion de bujën de assistënza"

Na pert dla spëises vën curides dala man publica. L anuzadëur dl servisc à da tenì pea al paiamënt dla tarifa fisseda aldò de si ntredes/avëi, coche preudù dal D.P.J.P. di 11 de agost 2000, nr. 30, tla verscion en forza.

La tarifa minima per l servisc. Per l ann 2022 la tarifa minima per l servisc:

  • 4,20 € per n cëif cumplet purtà en cësa y
  • 3,80 € mé per la derzeda prinzipela zënza che la vënie purteda en cësa.

La tarifes mascimes vën fissedes dai ënc raionei cumpetënc tres na si deliberazion y curespuend ala spëisa de ndut (cosć de produzion y de compra).

Recursc: Contra la dezijion dl ënt possel unì prejentà, tl tëmp de 45 dis dala comunicazion, n recurs gerarchich per rejons de legitimità – aldò dl articul 9 dla  Lege pruvinziela di 22 de utober 1993, nr. 17 y dl articul 4 dla lege provinziela di 30 d’auril 1991, n. 13 – ala sezion recursc – Repartiziun Politiches soziales. 

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 22/02/2022)

Ënt competënt

Sozialsprengel BOZEN Zentrum Oberau – Sitz Oberau
Weissensteinerweg 10, 39100 Balsan
Telefono: +39 0471 1626400
E-mail: SprengelOberau@sozialbetrieb.bz.it
PEC: assb@legalmail.it

Terminns

Per la dumandes per pudëi se nuzé de chësc servisc ne n’iel nia terminns particulers da tenì ite.

L va debujën de apusté l cëif.