Afidamënt a strutures de mëndri d'età cun problematiches psichiches/psichiatriches

N sorvisc di raiuns soziai

Descriziun generala

L fin dl afidamënt de n mënder d'età cun problems psichics/psichiatrics a na strutura soziopedagogica o sozioterapeutica ntegreda ie chël de tò su per ntant n mënder d'età cun na tel'sort de problematiches te na strutura adateda. L mënder d'età pò unì tëut su a tëmp plën o en pert.

Tipologies:

  • Cumuniteies d’albierch soziopedagogiches ntegredes
  • Zëntri guiern via per l di soziopedagogics ntegrei
  • Cumuniteies d’albierch sozioterapeutiches

L bujën dl afidamënt vën cunstatà cun valutazion tecnica dl Servisc sozio-saniter cumpetënt y pò unì dant mé tres chësta strutura.

La familia de pruveniënza à da tenì pea, aldò dl davani y dla situazion dl avëi, ala spëises de albierch tla strutura. L calcul dla tarifa vën fat dal Servisc soziel cumpetënt te chël raion. A fé ora l calcul dla cumpartezipazion dla spëises che ti toca ai secudìi, aldò dl DPJP 30/2000, vëniel tëut en cunscidrazion mé i cosć generei y nia nce chëi saniters.

  • Lege pruvinziela di 21 de dezëmber 1987, nr. 33 „Assistënza y benefiziënza publica: pruvedimënc en cont de afidamënt de mëndri d’età“
  • Decrët dl Presidënt dla Jonta pruvinziela di 7 de agost 1989, nr. 19, Regulamënt de esecuzion dla lege pruvinziela di 21 de dezëmber 1987, nr. 33, che reverda „Assistënza en cont de afidamënt de mëndri d’età“
  • Lege pruvinziela di 30 de auril 1991, nr. 13 „Reurdinamënt di servijes soziei tla Provinzia de Bulsan“
  • Decrët dl Presidënt dla Jonta pruvinziela di 11 de agost 2000, nr. 30 „Regulamënt de esecuzion en cont di pruvedimënc de assistënza ecunomica soziela y dl paiamënt dla tarifes di servijes soziei

Bitte beachten Sie die spezifischen Informationen der Gemeinden / der Bezirksgemeinschaften.

(Sorvisc actualisá ai: 31/03/2022)

Ënt competënt

Sozial-pädagogische Grundbetreuung
Marktweg 4, 39024 Mals
Telefono: 0473 83 60 00
Fax: 0473 83 60 06
E-mail: infosprengelmals@bzgvin.it
Website: http://www.bzgvin.it/