Pudëi se nuzé debant di mesuns de trasport publics

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Mutons y mutans, persones cundejabiltà y persones tl servisc soziel

Mutons y mutans sota 6 ani coche nce mutons y mutans che sta tl Südtirol che à plu che 6 ani ma che ne va mo nia a scola furnea debant y ne muessa nia avëi na cherta de viac; i/les possa mé furné cun n mesun de trasport publich sce i ie acumpaniei da na persona sëura 18 ani.

Persones residëntes tl Südtirol cun na invalidità zevila dal 74 % insù, persones sëurdes che ie residëntes tl Südtirol o persones residëntes tl Südtirol cun n’autra invalidità, che ie ecuipareda aldò dla despusizions dla Jonta provinziela al degré de invalidità zevila de 100 %, coche nce persones residëntes tl Südtirol che ne ie per si invalidità fisica permanënta nia bones de fé la cunvalidazion, à la rejon de se nuzé debant di mesuns de trasport publics. La cherta de viac Südtirol Pass free vën data ora sun dumanda dala STA.

Persones vierces o cun na dejabiltà de udëi possa n generel se nuzé debant y zënza limitazions di mesuns de trasport publics mustran ca l documënt curespundënt.

Sculées y sculeies dla scoles de ublianza, che tol pert a programs de barat culturel o a scumenciadives umaniteres cun d’autra scoles o istituzions tl Südtirol, possa se nuzé debant di mesuns de trasport publics ntan si permanënza. L ufize provinziel per l Trasport de persones dà ora n’autorisazion curespundënta.

Persones che fej l servisc zevil y soziel aldò dla lege provinziela di 19.11.2012, n. 19, coche nce persones che fej l servisc zevil statel aldò dla lege 64/2001, possa sce les mostra ca l pass dl servisc zevil o soziel nuzé debant i mesuns de trasport publics.

Jëuni y jëunes che fej tl Südtirol l ann soziel ulenter o l servisc europeich ulenter possa se nuzé debant di mesuns de trasport publics ntan l servisc ulenter.

La forzes dl orden possa se nuzé debant di mesuns dl trasport publich tl cheder de si servisc, nce  tl furnimënt zevil, a cundizion che les se prejënta se identifican dant pra l personal dl mesun de trasport.

Cumëmbri dla forzes armedes possa ntan si servisc y cun la uniforma se nuzé debant di mesuns de trasport publics.

La cherta giapen debant, n duplicat costa 20 euro.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 04/04/2022)

Ënt competënt

Ufize Trasport de persones
Palaz provinziel 3b, Plaza Silvius Magnago 3, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 54 80
E-mail: personenverkehr@provinz.bz.it
PEC: personenverkehr.trasportopersone@pec.prov.bz.it