Recurs assëgn de cura

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Sce na porsona n'arata nia iüsta la valutaziun de so bojëgn de cura y assistënza, póra  (ëra o so rapresentant legal/süa rapresentanta legala) fá recurs pro la Comisciun d’apel cuntra le resultat dl azertamënt dla situaziun de nia-autosufiziënza. La Comisciun d’apel ejaminëia le recurs y i documënc injuntá y se confrontëia cun le grup de valutaziun. Sce al vá debojëgn, pó la Comisciun ti damané ince d'atres informaziuns al dotur/ala doturia dla porsona, damané d'atri esperc o na porsona de crëta. Te caji complesc o nia clers, pó la Comisciun ince damané da fá na vijita a ciasa o invié la porsona a na sentada. Tla seziuns “Formulars” él da ciafé le formular por le recurs.

Por arjigné ca n recurs pól ester d'öga da consulté la scheda de valutaziun scrita fora dal grup do la vijita a ciasa. Por ciafé na copia dla scheda de valutaziun mëss la porsona nia autosufiziënta (o le legal rapresentant/la legala rapresentanta) dé jö la domanda scrita che toca lapró. Ala domanda mëssel gní injunté ince la copia de n documënt d’identité dla porsona che fej domanda o dl legal rapresentant/dla legala rapresentanta. La scheda pó gní dada jö personalmënter o inviada tres PEC (posta eletronica zertificada) ma dala porsona nia autosufiziënta o da n'atra porsona cun delega scrita.  An ne pó nia ortié la scheda tres posta normala o e-mail. 

La scheda de valutaziun contëgn dac sensibli. Aladô dles normes sön la privacy mëss chisc dac gní ortiá a na moda sigüda y ne pó nia gní lasciá alsavëi a d'atres porsones zënza n’autorisaziun scrita da pert dla porsona nia-autosufiziënta. La domanda de na copia dla scheda de valutaziun pó gní dada jö ince tres n patronat.

Le recurs mëss ti rové ala Comisciun d’apel te 45 dis da canche an á ciafé le resultat dl bojëgn de cura. Le recurs mëss gní sotescrit dala porsona nia-autosufiziënta o da so legal rapresentant/süa legala rapresentanta.

La trasmisciun pó gní fata tres lëtra racomanada, PEC, o an pó dé jö personalmënter le recurs pro le Sorvisc de valutaziun dla nia-autosufiziënza a Balsan.  

Elemënc che vá debojëgn por la presentaziun dl recurs:  

  • na motivaziun detaiada, chël ó dí na descriziun dl bojëgn de cura y assistënza dla porsona nia-autosufiziënta (ci sort de aiüt y assistënza vál pa debojëgn, por ci rajun y tan dî pa),
  • i dac anagrafics dla porsona nia-autosufiziënta,
  • i dac anagrafics dla porsona che fej domanda,
  • na copia di documënc d’identité,  
  • la sotescriziun dla porsona nia-autosufiziënta (o dl legal rapresentant/dla legala rapresentanta).  

D'atri elemënc d'öga:  

  • data y numer de protocol dla lëtra cun chëra che al é gnü lascé alsavëi le resultat dla valutaziun (al vëgn aconsié da injunté al recurs na copia dla lëtra),
  • sce al vá debojëgn, pón injunté al recurs ince documënc che contëgn informaziuns importantes sön les condiziuns dla porsona canche ara vëgn vijitada por la valutaziun de nia-autosufiziënza (zertificac y referc dl dotur fac dan da püch, relaziuns de sorvisc d'assistënza eventuai, la domanda da damané na porsona de crëta).

Le recurs ne vëiga danfora degönes spëises, ater co chëres por ortié la lëtra racomanada.

Por la copia dla scheda de valutaziun él preodü le paiamënt de 3,30 €.

La Comisciun d’apel vëgn nominada dala Junta provinziala y é metüda adöm da n dotur/na doturia, n’infermier/infermiera, n operadú sozial/operadëssa soziala. 

Por de plü informaziuns él a desposiziun le numer vërt 848 800 277.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 14/02/2022)

Ënt competënt

Raiun funzional Sorvisc por la valutaziun dla nia-autosufiziënza
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 848 800 277
0471 41 83 37
Fax: 0471 41 82 19
E-mail: einstufung.valutazione@provinzia.bz.it
PEC: einstufung.valutazione@pec.prov.bz.it
Website: https://www.provinzia.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/senioren/pflegegeld.a…

Terminns

Le recurs mëss ti rové adalerch ala Comisciun d’apel te 45 dis dala data de recioiüda dl resultat dla valutaziun.

La dezijiun sön le recurs vëgn tuta dala Comisciun de regola te 120 dis dala presentaziun dl recurs. La comunicaziun vëgn fata tres lëtra racomanada.