Spëises de acumpaniamënt o de trasport

N sorvisc di raiuns soziai

Descriziun generala

Ala persones cun mpedimënc permanënc, che ne pò no se nuzé di mesuns de trasport publich urdinars no jì nstësc cun l auto, ti vëniel cunzedù la retuda dla spëises de acumpaniamënt o de trasport. Chësta situazion muessa unì cumpruveda tres na zertificazion dl dutor.

La spëises de trasport vën retudes te chëi caji, ulache la persona vën traspurteda a si spëises cun mesuns de trasport de terc da si cuatier nchin pra:

a) i servijes semistazioners, leprò ràten nce i servijes de assistënza per mëndri,

b) d’autri servijes per la prevenzion, la cura y la reabilitazion,

c) l post de lëur, nce per tò pert a pruiec de nserimënt tl lëur.

La retuda ti vën mplù mo cunzeduda a chëla persona che pò jì nstëssa cun l auto, ma mé per arjonjer l post de lëur.

Coche duta la prestazions d'assistënza economica ie nce l'erogazion dl rembursamënt dla spëises de trasport sometuda ala situazion economica dla familia.

Deplù nfurmazions ie da giapé tl articul 24 dl D.P.P. 30/2000.

La persones nunziedes tlo dessot à la rejon de giapé prestazions de assistënza economica sce les sta, dan fé na dumanda, da almanco dodesc mënsc stabilmënter y tresora tl Südtirol:

  • i zitadins talians
  • i zitadins de n stat dla Union europeica
  • i zitadins de stac terc cun na permiscion de permanënza-UE a tëmp lonch data ora dala Talia
  • la persones a chëles che l ti ie unit recunesciù l status de muciadives
  • la persones a chëles che l ti ie unit recunesciù l status de prutezion sussidiera.

Oradechël à la rejon de giapé la prestazions de assistënza economica nce chësta persones, sce les sta da cin ani stabilmënter y zënza interuzion tla provinzia de Bulsan, a cundizion che si permanënza sun l teritore naziunel sibe legal:

  • i zitadins de Stac terc;
  • la persones zënza zitadinanza.

Cëla njontes:

  • DOMANDA PRESTAZIUN DE PRÖM LIVEL

La nuzazion de chësc servisc ie gratis.

Recursc: Contra la dezijion dl ënt possel unì prejentà, tl tëmp de 45 dis dala comunicazion, n recurs gerarchich per rejons de legitimità – aldò dl articul 9 dla  Lege pruvinziela di 22 de utober 1993, nr. 17 y dl articul 4 dla lege provinziela di 30 d’auril 1991, n. 13 – ala sezion recursc – Repartiziun Politiches soziales

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 14/11/2022)

Ënt competënt

Finanzielle Sozialhilfe
Marktweg 4, 39024 Mals
Telefono: 0473 83 60 00
Fax: 0473 83 60 06
E-mail: infosprengelmals@bzgvin.it
Website: http://www.bzgvin.it/

Terminns

Te uni mumënt iel mesun fé dumanda pra l Servisc soziel cumpetënt – Servisc de assistënza ecunomica soziela.