Ciases de palsa - Informaziuns

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Les 78 ciases de palsa tl Südtirol, cun indöt ca. 4.600 lec, vëgn manajades da comunités comprensoriales, comuns o privac.

Les ciases de palsa y de cura ne se crüzia nia ma dl dormí y dl mangé dla jënt atempada che vir laite, mo an ti sta ince dlungia sce ai adora assistënza soziala, aiüt de infermiers, de terapisć de reabilitaziun y de doturs. An ciara dantadöt da tigní vi y atif le bëgnester fisich, psichich y sozial de chi che ciafa assistënza, y chiló vëgnel tigní cunt sciöche al alda dla situaziun individuala particolara de vigni singola porsona.

  • Misciuns de ciases de palsa - at 14.01.2022
  • Lec dl 2022 Ciases de palsa - formes de assistënza particolara

ACREDITAMENT:

Chi che gestësc o oress daurí ciases de palsa o ciases de cura mëss ti damané l’acreditamënt ala Repartiziun provinziala Politiches soziales. I criters de acreditamënt, elaborá en acordanza cun l’Aziënda sanitara, le Consorz di Comuns y l’Assoziaziun dles ciases de palsa, garantirá ince tl dagní i standarg de cualité dles ciases de palsa y dles ciases de cura. Al é por ejëmpl gnü fissé le numer minimal y mascimal de lec a desposiziun che podará jí da 40 y 150, le numer di dependënc, la cherta di sorvisc, i orars de daurida, la sort de gestiun, y i.i.

Porsones atempades nia autosufiziëntes, che vir te ciasa y che ne po nia ciafé assistënza por n tëmp transitore (p. ej. por gauja de maratia, vacanza o por ti alisiré la situaziun ai familiars che ti fej le guern).

Domanda d'amisciun tla ciasa de palsa

Cun deliberaziun di 21 de ma dl 2013, n. 745 á la Junta provinziala aprové le "Formular unifiché: domanda d’amisciun tla ciasa de palsa". Les ciases de palsa acreditades mëss tó i formulars aprová.  

La gestiun di lec por recoveraziuns temporanes y recoveraziuns transitores  é regolamentada dala deliberaziun dla Junta provinziala di 18.12.2018, n. 1419, art. 47 e 48.  

Ciara les injuntes (por na domanda eventuala de benefize finanziar en relaziun al davagn/patrimone):

  1. Domanda de benefize tarifar
  2. Detlaraziun de familia slariada fora
  3. Autozertificaziun de nia autosufiziënza

L’aziënda sanitara de referimënt se surantol na pert di cosć de sojornanza (assistënza y cura). Le ghest de ciasa de palsa y so om o süa fomena paia la cuota al de fissada tla mosöra preodüda dal D.P.J.P. di 11 de agost dl 2000, n. 30. Sce so davagn y patrimone ne basta nia da paié la cuota él i mituns che mëss paié. Tl caje che al ne bastass ciamó nia, se surantol le comun de residënza di ghesć la pert che mancia.

Por informaziuns che reverda la tarifa dl sorvisc podëise Ves adressé al raiun sozial competënt o al Ofize provinzial Jënt atempada y raiuns soziai.  

  • Tarifes de basa y cosć 2022 dles ciases de palsa

Dal 1 de jenà dl 2009 inant vel la lege sön la garanzia de cura ince tles ciases de palsa. Cun le paiamënt dl assëgn de cura s’á ince mudé le sistem dles tarifes dles ciases de palsa. 

Informaziuns sön i sorvisc, les poscibilités de sostëgn y amisciun, aiüc desvalis, dërc y dovëis, sostëgns economics y i.i. é da ciafé pro la portina unica por l'assistënza y la cura. Chiló ciafëise la lista de dötes les portines uniches: http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/senioren/anlaufstellen-pflege-betreuung.asp

  • Por stlarimënc o por n’acoliënza eventuala dess i interessá s’adressé diretamënter ala ciasa de palsa che ai chir fora (ciara: misciuns dles ciases de palsa).

Informaziuns generales ciafëise ince chiló: Assoziaziun dles ciases de palsa dl Südtirol – str. Canonico Michael-Gamper nr. 10 – 39100 Balsan – tel: 0471.323635 – Fax: 0471.323646 – E.mail: info@vds-suedtirol.it - Web: http://www.vds-suedtirol.it/  

Recursc: Contra la dezijion dl ënt possel unì prejentà, tl tëmp de 45 dis dala comunicazion, n recurs gerarchich per rejons de legitimità – aldò dl articul 9 dla Lege provinziala di 22 d'otober 1993, n. 17 y dl articul 4 dla lege provinziela di 30 d’auril 1991, n. 13 – ala seziun recursc – Repartiziun Politiches soziales.  

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 14/01/2022)

Ënt competënt

Ofize Jënt atempada y raiuns soziai
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 51 / 52 Segreteria/Sekretariat
0471 41 82 53 Helga Mahlknecht
0471 41 82 58 Doris Lanznaster
0471 41 82 61 Helga Näckler
0471 41 82 51
Fax: 0471 41 82 69
0471 41 82 69
E-mail: amt.senioren@provinz.bz.it
PEC: senioren.anziani@pec.prov.bz.it
senioren.anziani@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/senioren

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui y vëndres: dales 9:00 ales 12:00.

Jöbia: dales 8:30 ales 13:00 y dales 14:00 ales 17:30.

Terminns

Por les domandes che reverda l’anuzamënt de chësc sorvisc n’él nia da tigní ite termins particolars.