Proiet „Alba“ – Program d'assistënza, proteziun soziala y inserimënt sozio-profescional por vitimes dl comerz de porsones y dl sfrutamënt

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Le proiet ALBA pëia ia dl 2003 sön impuls dla Provinzia autonoma de Balsan – Ofize Familia, ëres y jonëza (sëgn Ofize Sconanza di mëndri y inclujiun soziala) – por mirit de desposiziuns de lege (art. 13 D.lgs. 228/03, art. 18 D.lgs. 286/98) che prevëiga la realisaziun de proiec d'assistënza y proteziun soziala cun l’obietif dl inserimënt sozio-profescional de porsones vitimes dl comerz de porsones y sfrutamënt.

Le proiet s'adressëia a:

  • porsones forestes vitimes dl comerz de porsones y/o sfrutamënt;
  • porsones che é te condiziuns de vulnerabilité personala y emarginaziun soziala do n’esperiënza de prostituziun;

Por l'azes al sorvisc ne vál nia debojëgn da dé jö d'atri documënc.

L’azes a chësc sorvisc é debann.

La Provinzia autonoma de Balsan é l’ënt istituzional che coordinëia les trëi organisaziuns: Volontarius Onlus, La strada – Der Weg Onlus, consorz sozial Consis Onlus. Le proiet s'anüza dla colaboraziun de na rëi ampla de sorvisc y istituziuns sön le teritore provinzial y regional. Al fej pert dla rëi sorvisc soziai y sanitars, assoziaziuns economiches, ënc publics y privac, la magistratöra y les forzes dl ordin.

Le proiet s'articolëia te trëi fases che prevëiga intervënc spezifics mo coliá.

L’assoziaziun Volontarius Onlus se crüzia, tres l'unité de contat, dl pröm contat cun les porsones che eserzitëia la prostituziun sön strada o te ciasa y dl monitoraje dl fenomen. Al vëgn metü les bases por cherié na relaziun de crëta che sostëgn les domandes d'aiüt da pert de porsones vitimes de sfrutamënt y/o emarginaziun sozio-profescional.

L'Assoziaziun La strada – Der Weg Onlus gestësc l'acoliënza dles porsones surantutes dal proiet ALBA. Ara pita sostëgn y acompagnamënt sozio-educatif finalisé al'inclujiun sozio-abitativa, por mirit dl’ativaziun de formes desvalies d'acoliënza: acoliënza d'emergënza, residenziala y teritoriala.

Le consorz sozial Consis Onlus se crüzia dl orientamënt al laur y dla formaziun (linguistica, profescionala, competënzes trasversales) dles porsones surantutes dal proiet por sostigní, ince por mirit dl’ativaziun de stage formatifs, l’inserimënt tl monn dl laur che porta, tl tëmp preodü dal proiet individualisé, al’autonomia globala dla porsona (profescionala, soziala, economica).

Le resultat di percursc svilupá ti ultimi agn é positif, ajache la maiú pert dles porsones acompagnades dal proiet ALBA é stada bona da arjunje cun suzes l’obietif dl inserimënt tl monn dl laur y l’inclujiun soziala, se integran sön le teritore tl respet de süa dignité, dla legalité y realisan so proiet personal y de migraziun.

Le proiet ALBA ti pita a istituziuns, ënc dl terzo setur, sorvisc, forzes dl ordin y assoziaziuns economiches:

  • consulënzes sön i temesc che reverda le comerz de porsones, la prostituziun y le sfrutamënt;
  • sensibilisaziun y formaziun.

D’atres informaziuns:

  • Info: mail info@albaprojectbz.it o tel. 0471 402338  (da abiné 24 ores sön 24). Numer vërt nazional cuntra le comerz de porsones 800290290
  • Coordinamënt istituzional: Provinzia autonoma de Balsan - Ofize por la Sconanza di mëndri y l'intlujiun soziala - Tel. 0471 418230, Fax 0471 418249;
  • Sorvisc sozial teritorial de referimënt: Aziënda Sorvisc Soziai de Balsan – Raiun Distretto Centro Oltrisarco - Tel. 0471 324297, Fax 0471 329093;

IN WEBSITE

Por de plü informaziuns jide sot a: www.albaprojectbz.it

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 29/12/2021)

Ënt competënt

Ofize por la Sconanza di mëndri y l'inclujiun soziala
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 30
0471 41 82 31
Fax: 0471 41 82 49
E-mail: minoriinclusione@provincia.bz.it
PEC: kinderjugendinklusion.minoriinclusione@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/sozialwesen