L'ejam de bilinguism

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

L ejam de bilinguism atestea la cunescënza sibe dl lingaz tudësch sibe dl lingaz talian. I cater livei de cunescënza dl lingaz dl ejam de bilinguism:

- C1 
- B2 
- B1 
- A2


curespuend ala cunescënzes che ie de bujën per l titul de stude preudù dai chedri prufesciunei dl'aministrazion publica. Per pudëi lauré tl'aministrazion publica tl Südtirol muessen avëi l atestat dl bilinguism.

L ie for puscibl se prenuté online per l ejam tres SPID o CIE.

Vignun y vignöna po se scrì ite canche al/ara ô ai ejams.

L’amisciun al ejam de bilinguism ne n’é nia liada al titul de stüde. Sce an ô dè jö n ejam che ne corespogn nia al titul de stüde pon sambëgn le fà.

Porimpò pon se scrì ite ma a un n ejam alaôta. Do avëi dè jö l’ejam pon se scrì ite ćiamò n iade al medemo ejam o al ejam de n ater livel.

Limić minimai d’eté:

  • C1 y B2: 16 agn
  • B1 y A2: 14 agn

L vën ejaminà per duc i livei la capaziteies rezetives sciche la cumprenscion tl scuté su y la cumprenscion de letura, ma nce la capaziteies produtives sciche l scrì y l rujené. L ie mé puscibl se prenuté per un n livel d'ejam al iede. Permò do la cuntlujion de chësc ejam possen inò fé dumanda per pudëi arjonjer chël o n auter livel. 
L ie for puscibl se prenuté online per l ejam tres SPID (Co se scrion pa ite online) o CIE.

Le resultat dl ejam vëgn lascé alsavëi: te trëi dis da laur do la data dl ejam, por scrit tres e-mail y/o n sms de notificaziun che ves inviëia a jí ite te osc raiun personal de myCIVIS por lí le resultat. I ciafarëis ince les valutaziuns dla comisciun d’ejam y l’atestat de presënza.

Sce i ëis passé l’ejam é osc atestat de bilinguism tl format digital diretamënt te osc raiun personal de myCIVIS. Chësc documënt vel a livel iuridich ma tl format digital. Chësc ó dí che al ne vá nia debojëgn da gní te nüsc ofizi a do l'atestat sön papier, ajache sëgn é l’atestat digital original.

L’ejam de bi- y trilinguism, sciöche inće le reconescimënt di titui de stüde y di zertificać linguistics é debann.

I ejams de bi- y trilinguism fej referimënt al Decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messè dl 1976, n. 752, y ai criters che toca pro i ejams publicà tl Boletin Ofizial dla Regiun.

I ejams vëgn ma fac te nosta sënta a Balsan tla strada Alto Adige 50, tla alzada a tera.
Cun i mesi publics él saurí da ti rové pormez ala sënta nöia di ejams.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 27/05/2022)

Ënt competënt

Servisc Ejams de bi- y trilinguism
via Alto Adige 50, 39100 Balsan
Telefono: 0471 413900
E-mail: el@provinzia.bz.it
PEC: zdp.ebt@pec.prov.bz.it
Website: www.provinzia.bz.it/trilinguism Website

Orar por la jënt:

Lönesc - mercui: 8.30 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30
Vëndres: 8.30 - 12.00

Por rajuns de segurëza é la sënta ma daverta por che che fej l’ejam y che che á n termin. De plü informaziuns é da ciafé tres e-mail o al telefon.

Terminns

An po se scrì ite can che an ô y an vëgn pro da fà l’ejam aladô dl ordinn cronologich.

I ejams de düć cater i livì tol ite trëi proes obligatores che ne po nia gnì despartides (öna na proa da d’ascutè, öna na proa scrita y öna na proa a usc) y mëss gnì fates te un n dé.

Sce I ëis prescia, ajache I messëis por ejëmpl tó pert a n concurs publich, vara da damanè da fà l’ejam denant. Scriede fora prëibel le formular aposta y tignisse ales indicaziuns che toca laprò.