Contribuc por spëises ordinares y investimënc ales uniuns, ales cooperatives y a d’atri ënc por ativités tl ciamp dles porsones cun handicap, dla psichiatria soziala y dles dependënzes

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Assoziaziuns, cooperatives y d’atri ënc che fej, aladô de so statut, tl teritore provinzial ativités zënza fins de davagn tl ciamp dles porsones cun handicap, dla psichiatria soziala y dles dependënzes, pó ti dé jö al Ofize Porsones cun handicap na domanda por la conzesciun de n contribut por spëises ordinares dles ativités de ocupaziun y laur, inserimënt tl laur, assistënza y integraziun soziala, sojornanzes defora dla sënta, tëmp lëde y promoziun dles relaziuns soziales y gestiun de sorvisc soziai. Al é stlüt fora les cooperatives soziales de sort B; i ënc pó ortié inant ince la domanda de contribut por investimënc.

Le dërt da ciafé contribuc á ënc publics y privac che ti corespogn ai criters dl aricul 20 bis “Conzesciun de contribuc” dla lege provinziala di 13 d’aurí dl 1991, n. 13 “Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan” tla verjiun varënta.

Ala domanda de contribut por les spëises ordinares sön le formular aposta sotescrit dal rapresentant legal dl ënt él da injunté chisc documënc:

 1. na copia dl at costitutif y dl statut o na detlaraziun che chisc documënc ti é bele gnüs presentá al ofize tla verjiun varënta;
 2. na relaziun dl’ativité fata tl ann da denant cun lapró i dac statistics cun l’indicaziun di resultac arjunc respet ai fins programá (ciara la relaziun d’orientamënt);
 3. na relaziun de programaziun por l’ativité odüda danfora po l’ann de referimënt cun la motivaziun por aumënc de spëisa eventuai respet al ann da denant (ciara la relaziun d’orientamënt);
 4. na detlaraziun che reverda la retignüda d’acunt dl 4% (Tut fora les cooperiatives soziales de sort B)

  Ala domanda de contribut por investimënc fata sön le formular aposta sotescrit dal rapresentant legal dl ënt él da injunté chisc documënc:  

 1. na copia dl at costitutif y dl statut o na detlaraziun che chisc documënc ti é bele gnüs presentá al ofize tla verjiun varënta;
 2. por laurs y acuisiziuns sura 12.000,00 euro (cun lapró la cuta sön le valur ajunté) almanco trëi preventifs dles spëises, le proiet y la relaziun tecnica-ilustrativa relativa; por imporc plü basc bastel un n preventif dles spëises;
 3. la motivaziun por l’esecuziun di laurs o dles cumpres, cun referimënt al preventif dles spëises chirí fora;
 4. protocol d’aprovaziun da pert dl organ competënt por ci che reverda i laurs y les cumpres. 

Canche i dëis jö le decunt él da injunté chisc documënc:  

 1. na lëtra d’acompagnamënt,
 2. la detlaraziun dles spëises efetivamënter albüdes,
 3. la lista di documënc de spëisa,
 4. la documentaziun dles spëises tl original cun l’atestaziun de paiamënt,
 5. la detlaraziun sön la retignüda d’acunt (stlüc fora i investimënc)
 6. sce al é debojëgn, les schedes por les ores de volontariat (ne vel nia por les cooperatives soziales de sort B) 

Al é da adoré i formulars chiló dessot.

Martl da bol de 16,00 euro sön le formular por damané le contribut, ater co sce l’ënt é scrit ite tl register provinzial dles organisaziuns de volontariat o organisaziuns d’ütl publich.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 23/11/2022)

Ënt competënt

Ofize Porsones cun handicap
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 78 Hubert Morandell
Fax: 0471 41 82 99
E-mail: menschen.behinderungen@provinz.bz.it
PEC: disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/sozialwesen

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: 9.00 - 12.00
Jöbia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30

Terminns

La domanda por la conzesciun de n'antizipaziun dl contribut por spëises ordinares por l'ann 2023 mëss gní dada jö cina ai 15 de dezëmber 2022, ora 17.30.

La domanda de contribut por spëises ordinares mëss gní ortiada cina ai 28 de forá dl ann de referimënt.

Por la domanda de contribut por investimënc é le termin ai 31 de jená dl ann de referimënt.

Sce al romagn ciamó scioldi a desposiziun sön le capitul de bilanz che alda lapró, pól gní tut en conscidraziun ince les domandes presentades sura le termin fora; te vigni caje mësson les presenté cina ai ai 31 d’agost dl ann de referimënt.