Aministradù de sostëgn - Lista provinziala di aministradus de sostëgn volontars

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

La figöra dl aministradú de sostëgn é gnüda metüda sö por porsones che n’é daldöt o en pert nia autonomes. L'aministraziun de sostëgn é na forma personalisada de sconanza, olache al vëgn ciaré da mantigní, tan inant che ara vá, la capazité d'agí dla porsona, preodon ma por ci che ara ne sciafia nia instëssa da fá, na forma de sostëgn. Le sostëgn ne se limitëia nia ma al ciamp finanziar, mo al se slëria fora ince al ciamp personal.

L’aministraziun de sostëgn ti garantësc ales porsones la sconanza che vá debojëgn te dötes les situaziuns, che ne iustifichëia nia l'interdiziun totala o parziala.

La valutaziun sön le bojëgn d'ativé l’aministraziun de sostëgn te n caje spezifich y la nominaziun dl’aministradú de sostëgn ti speta al vicare de ghiravanza.

La domanda de nominaziun de n aministradú de sostëgn (denominada “recurs de nominaziun”) pó gní scrita dala porsona interessada, ince sce ara n’á nia ciamó cumplí 18 agn o á n ghirau, o dal om/dala fomena, dala porsona che convir impara, dai parënc cina al cuarto degré, dales porsones imparentades tres matrimone cina al secundo degré, dal ghirau o dal curadú y dal ministere publich.

La domanda mëss gní dada jö tla canzalaria dl tribunal, olache le benefiziar á süa resifdënza y/o le domizil.

La lege ne scrí nia dant l'assistënza de n avocat.

L'aministraziun provinziala ti dá n contribut al’Assoziaziun por l’Aministraziun de sostëgn, a na moda che ara ti dais a livel provinzial a dötes les porsones interessades na pröma consulënza debann sön l’aministraziun de sostëgn y sön la prozedöra de nominaziun de n aministradú de sostëgn. Ara pîta ince n aiüt da valuté sce l’aministraziun de sostëgn pó ester la soluziun plü adatada tl caje concret y sce al vá debojëgn dl avocat da scrí le recurs.

L'aministradú de sostëgn pó gní nominé por na porsona che porvia de na infermité o de na menomaziun fisica o psichica, ne sciafia nia o nia daldöt o temporaneamënter, da se cruzié de sü interesc (por ej. porsones cun dejabilité, cun maraties psichiches, cun dependënza patologica, porsones cun Alzheimer, y i.i.).

Ala domanda de nominaziun él da injunté i documënc che atestëia la situaziun personala, sanitara, soziala y economica dla porsona interessada. Ara é da dé jö pro la canzelaria dl tribunal olache le benefiziar á süa residënza.

Al mëss paié i martli da bol.

D'atri cosć vëgn a se le dé sce la porsona interessada damana n profescionist da scrí impede él le recurs de nominaziun y da l’acompagné te döta la prozedöra.

Ince l’Assoziaziun por l’Aministraziun de sostëgn scrí sön domanda y a paiamënt le recurs de nominaziun (racoiüda de documënc, formulaziun dla domanda, notificaziuns, y i.i.) y pîta d'atri sorvisc.

Lege n. 6 di 9 de jenà dl 2004. “Introduziun tl liber pröm, titul XII, dl codesc zivil dl capitul I°, sön l'istituziun dl'aministraziun de sostëgn y mudaziun di articui 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 y 429 dl codesc zivil sön l'interdiziun y inabilitaziun, sciöche ince les normes d'atuaziun, de coordinamënt y finales.”

LP n. 12, 16 lugio 2018 “Promoziun dl’aministraziun de sostëgn”

La Provinzia à istituì la lista provinziela de aministradëures de sustëni ulenteres.

Tla lista se scrijel ite persones che se mët a despusizion a dejëujer la funzion d’aministradëur de sustëni per na persona che ne fej nia pert de si nujel familier.

La lista vën mandeda tla canzlaries di giudesc de scunanza per i alesiré te si lëur d’abiné aministradëures de sustëni, tl cajo che chisc ne posse nia unì individuei tl nujel familier.

Per deventé Aministradëur de sustëni ne iel a uni moda nia debujën de vester bele scric ite tla lista.

L’iscrizion tla lista vën fata sun dumanda dl nteressà. L formuler de iscrizion muessa unì scrit ora te uniuna de si pertes, sotscrit y dat ju a man o inò mandà tres lëtra o e-mail al Ufize Persones cun dejabltà (te chësc cajo cun na fotocopia dla cherta d’identità njunteda).

La Repartizion Politiches sozieles garantësc uni ann na furmazion y n ajurnamënt debant. Perchël susteniela finanziermënter tres n cuntribut l'Assoziazion per l'aministrazion de sustëni che urganisea cursc de basa y d’ajurnamënt debant sun la tematica "Aministrazion de Sustëni".

I cursc de basa ie pensei per chëi che uel se scrì ite tla lista provinziela di aministradëures de sustëni ulenteres, ma nce per duta la persones nteressedes.

L’ancuntedes d’ajurnamënt ie, alincontra, pensedes per i/la aministradëures de sustëni che ie bele atifs, y tl particuler, per chëi che ie bele scric ite tla lista provinziela.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 11/04/2022)

Ënt competënt

Ofize Porsones cun handicap
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 71
Fax: 0471 41 82 99
E-mail: menschen.behinderungen@provinz.bz.it
PEC: disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it