Autorisaziun ajuntada por tó sö jogn sot i dejedot agn

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Sön le post de laur ne pó i mendri de regola nia avëi da nen fá cun agënc fisics, chimics, biologics, amiant y plom o fá ativités prigoroses. Chisc agënc, chëstes sostanzes, chisc materiai y chëstes ativités é tl’injunta I dla lege n. 977/1967.

L’articul 6 dla lege nominada dessura prevëiga te certes situaziuns na ezeziun a chësta limitaziun y plü avisa te düc i caji olache l’esposiziun al prigo é coliada ala formaziun di mëndri: chësc a vigni moda canche la formaziun vëgn fata tles classes y ti laboratori dla scora profescionala y cun l’autorisaziun dl Ispetorat dl laur sce ara vëgn fata tl’aziënda.

L’autorisaziun por la formaziun di mendri tl’aziënda vel cin agn y vëgn relasciada por n cer numer de mendri y porchël pó i mëndri che n’á nia plü forzes o che á complí 18 agn gní sostituis. L’autorisaziun prevëiga condiziuns spezifiches desvalies aladô dl profil profescional damané y vëgn relasciada do avëi ciafé n arat positif dl dotur dl laur. L’obietif é garantí la formaziun di mendri cun la majera proteziun y ghiré porchël che al vëgnes adoré i echipamënc de proteziun individuai y coletifs, proibí l’esposiziun di mëndri ales ativités o ai prighi che ne vá nia debojëgn por la formaziun y smendrí les ativités de prigo che romagn  al minim (por ejëmpl bolí).

Ala fin mësson dí che tratan la valutaziun dl’autorisaziun vëgnel ejaminé ince la completëza dla valutaziun di prighi y l’ademplimënt da pert dl datur de laur di dovëis preodüs dles normes (por ejëmpl la nominaziun de n formadú tl’aziënda, la nominaziun dl dotur competënt, la nominaziun dl RSPP, la frecuënza di cursc de segurëza, la valutaziun dla vera, dles vibraziuns, dl stöp y i.i.).

  • domanda d’autorisaziun por l’assunziun de porsones sot i dejedot agn
  • 2 martli da bol da 16,00 euro

Pro la domanda él da injuntè dui martli da bol da euro 16,00 €.

(Sorvisc actualisá ai: 20/01/2017)

Ënt competënt

Ispetorat dl laur
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 85 40
0471 41 85 41
E-mail: arbeitsinspektorat@provinz.bz.it
PEC: arbeitsinspektorat.ispettoratolavoro@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/arbeit

Orar por la jënt:

Lönesc, mertesc, mercui, vëndres: dales 9.00 - 12.00
Jöbia: dales 8.30 - 13.00 y 14.00 - 17.30