Provedimënc di organs politics

Publicaziun di provedimënc dla junta provinziala:

Clican sön le link chiló dessura ti röion pormez a dötes les deliberaziuns dla junta provinziala publicades. I provedimënc preodüs dal decret legislatif n. 33/2013 ("decret trasparënza") pó gní filtrá dala banca dac tres la funziun d’inrescida aposta. 

Publicaziun dles deliberaziuns dla junta provinziala aladô dl art. 23, coma 1 dl d.lgs. n. 33/2013, dantadöt dles mosöres finales de chisc provedimënc:

Comité Paritetich por la gestiun dl'Acordanza por le Fonds di Comuns confinënc:
Publicaziun de ac aprová dl Comité Paritetich por la gestiun dl'Acordanza por le Fonds di Comuns confinënc