Provedimënc di organs politics

Publicaziun di provedimënc dla Junta provinziala:

Clican sön le link chiló dessura ti röion pormez a dötes les deliberaziuns dla Junta provinziala publicades. I provedimënc preodüs dal decret legislatif n. 33/2013 ("decret trasparënza") pó gní filtrá dala banca dac tres la funziun d’inrescida aposta. 

Publicaziun dles deliberaziuns dla Junta provinziala aladô dl articul 23, coma 1 dl decret legislatif n. 33/2013, dantadöt dles mosöres finales de chisc provedimënc:

Comité Paritetich por la gestiun dl'Acordanza por le Fonds di Comuns confinënc:
Publicaziun de ac aprová dl Comité Paritetich por la gestiun dl'Acordanza por le Fonds di Comuns confinënc