Daniel Alfreider

Vizepresidënt dla Provinzia

Formaziun y Cultura ladina, Infrastrotöres y Mobilité

Download y link
At de nominaziun o de protlamaziun sciöche mëmber dla Junta provinziala
Spartiziun di ćiamps de competënza danter les Assessuries y i Assessurs (decret dl Presidënt dla Provinzia di 25 de jenà dl 2019, n. 1118)
Dorada dl'inćiaria de cin agn dal dé dla nominaziun (art. 48 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31.08.1972, n. 670)
Curriculum vitae
Compënsc de vigni sort lià ala surantuta dl'inćiaria
Lege provinziala di 19 de mei dl 2017, n. 5
Lege regionala di 21 de setëmber dl 2012, n. 6
Soma di iadi de laûr y di sorvisc foradecà paià cun mesi publics
Dać sön la surandada de d'atres inćiaries pro ënć publics y privać y i compënsc che alda laprò:

atres inćiaries:

D'atres inćiaries cun cosć a ćiaria dles finanzes publiches y indicaziun di compënsc:

n’à nia arjunt d’atres inćiaries.

Detlaraziuns dl patrimone aladô dl art. 14, coma 1, lëtra f) dl D.lgs. n 33/2013
Detlaraziun dl davagn y dl patrimone aladô dl art. 14, coma 1, lëtra f) dl D.lgs. n. 33/2013 dl om/dla fomena y dla parontela ćina al secundo degré
Copia dl'ultima detlaraziun dl davagn dles porsones fisiches
Detlaraziun sön les spëises sostignides y les oblianzes surantutes por la propaganda litala