Cost dl personal a tëmp indeterminé

Spëisa totala dl personal a tëmp indeterminé partí sö aladô dl livel funzional, ti ciaran dantdöt al personal di ofizi che colaboreia diretamënter cun i organs politics (articul 16, coma 2, d.lgs. n. 33/2013):