Cosć

L’articul 32, coma 2, lëtra a), d.lgs. 33/2013, prevëiga la publicaziun di cosć contabilisá di sorvisc pitá ai utënc aladô dl articul 10, coma 5 dl medemo decret. Chësc articul fej referimënt al articul 10, coma 5  dl d.lgs. 279/1997 che definësc i sorvisc pitá y sü cosć tl cheder de n sistem de contabilité analitica por i zëntri de cosć.

L’ANAC á sotrissé che “cun cosć contabilisá di sorvisc pitá él miné le valur monetar dles resssurses tutes diretamënter y indiretamënter por pité n sorvisc. Aspetan l’aprovaziun de n model scrit dant dal’Autorité por la verda sön i contrac publics de laur, sorvisc y fornidöres (sëgn ANAC), sciöche preodü dal articul 1, coma 15 dla lege 190/2012, ciafon fora chisc cosć contabilisá dai sistems de contabilité analitica.”

L’Aministraziun provinziala n’á mai adoré chësc sistem de contabilité, ajache ara â la competënza esclusiva tl ciamp dla contabilité y â svilupé n so sistem normatif che ne preodô nia la contabilité analitica por i zëntri de cost. Cun l’introduziun dla competënza esclusiva statala en materia de armonisaziun di bilanc publics s’á l’Aministraziun provinziala adaté ala insciödita “armonisaziun di bilanc”, preodüda dal d.lgs. 118/2011, che ne prevëiga nia por les regiuns la contabilité analitica por i zëntri de cosć.