Ac de conzesciun

Publicaziun di ac de conzesciun de sovenziuns, contribuc, sostëgns, premies y aiüc finanziars y atribuziun de vantaji economics de vigni sort (art. 26, c. 2 y 27 dl d.lgs di 14 de merz dl 2013, n. 33):

 ***************