Ac de conzesciun

Publicaziun di ac de conzesciun de sovenziuns, contribuc, sostëgns, premies y aiüc finanziars y atribuziun de vantaji economics de vigni sort (articul 26, coma 2 y articul 27 dl decret legislatif di 14 de merz dl 2013, n. 33):

 ***************