Acoliënza de porsones zënzatët

N sorvisc dl'aministraziun provinziala de Südtirol

Descriziun generala

Le fenomen dles posones zënzatet s'á dër mudé ti ultimi agn. Bojëgns nüs che é gnüs sö te chësc setur á fat a na moda che al jiss debojëgn de na valutaziun di sorvisc y dles mosöres da adoté te chësc ciamp. La Junta provinziala – sön proposta dl Ofize por la sconanza di mëndri y l’inclujiun soziala – á aprové de merz dl 2017 les diretives nöies sön i intervënc por les porsones zënzatët.

  • L’istituziun y la gestiun de strotöres y sorvisc d'acoliënza por porsones zënzatët é de competënza dl ënt comunal.La gestiun pó ester direta o fata tres ënc privac convenzioná.
  • I comuns pó ince deleghé la funziun ai ënc che gestësc i sorvisc soziai metüs sö cun la l.p. di 20 de merz dl 1991, n. 7  

Vigni strotöra d'acoliënza s'adressëia a n grup desvalí.

Vigni strotöra d'acoliënza á sü recuisic d'azes por ci che reverda i documënc che les porsones mëss dé jö.

Te certes strotöres vëgnel damané na compartezipaziun ales spëises sce l’utënt davagna.

Dainré é l’ester "zënzatet", le n'avëi nia na ciasa, le su problem. Sovënz é chësta condiziun estrema la conseguënza de evënc critics por chi che an n'á nia ciafé na soluziun, de problems nia superá y dl ne ester nia bugn da reagí ala vita.  

Situaziuns de crisa tla vita privata, la fin di raporc soziai, perde le laur, n'ester nia sagns, dependënzes y deblëza soziala, dificoltés ogetives de suraviënza é elemënc che porta les porsones a jí fora dal grup sozial, a gní emarginades o a s'emarginé.

Sovënz vëgn incö chësta condiziun gaujada dantadöt dala pordüda dl laur. N iade che an n'á nia plü n laur perdon ince la ciasa, an röia te n ziclus dles sistemaziuns nia adatades, malsigüdes, an devënta n “zënza abitaziun”. Da chësta condiziun éson tosc tla condiziun da deventé n zënzatët, sce al ne vëgn nia fat debota val'.  

Sambëgn ne mëss nia vigni porsona che n'á nia na ciasa gní conscidrada zënzatët, y de chësc mësson tigní cunt, dantadöt en referimënt ales porsones migrantes, ai profugs y a che che damana asil.

Ince sce l’aflus di zitadins y dles zitadines migranc ti sorvisc por zënzatët é en general deventé majer ti agn, pón constaté na desfarënzia danter les modalités y i tëmps dl ester zënzatët talian y migrant: la porsona taliana che s'anüza di sorvisc por zënzatët é en general te condiziuns de desaje por le falimënt de so proiet de vita, deperpo che le migrant azetëia te n valgügn caji la condiziun de zënzatët sciöche risch, sciöche na fasa che messess ester transitoria te so proiet migratore, liada ala dificolté da sodesfá bojëgns primars. Mo ince danter i migranc él porsones te na situaziun de emarginaziun y isolamënt cun les carateristiches di zënzatët (interuziun dl proiet migratore por eté, maratia, interuziun dles relaziuns, y i.i.).

L'intervënt por les porsones zënzatët mëss podëi ti ester ala complessité dla domanda por podëi ciafé respostes efiziëntes che pó spo porté pro al’inclujiun soziala.

Les aziuns d'aiüt por porsones zënzatët se concretisëia tl pité:

  • n’alternativa ala vita sön strada (sodesfaziun di bojëgns primars);
  • le superamënt de situaziuns de gran emergënza,
  • la reintegraziun,
  • la sodesfaziun dles domandes formulades dala porsona tl cheder dl impëgn atif por la reproietaziun de so dagní.

Le sostëgn vëgn pité da na rëi de sorvisc publics – dai sorvisc soziai ai sorvisc por le laur y d'atri seturs dl reinserimënt sozial – y da organisaziuns zënza fin de davagn. Ti comuns prinzipai dla provinzia él strotöres por l’acoliënza de porsones zënzatët. Porimpó ne vëgneres nia ma frecuentades dales porsones zënzatët, mo en pert ince da d'atres porsones che é te na situaziun d’emergënza soziala. A chëstes s'ajunta ince na seria de strotöres dl de y strotöres che pita sorvisc minimai, sciöche locai de permanënza, sorvisc de destribuziun de pasć y guant, sorvisc duscia.

Per d'autra nfurmazions prions bel de jì sun la plata dla istituzion cumpetënta per chësc servisc.

(Sorvisc actualisá ai: 05/02/2021)

Ënt competënt

Ofize por la Sconanza di mëndri y l'inclujiun soziala
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Balsan
Telefono: 0471 41 82 41 Kathrin Lintner
0471 41 82 31
Fax: 0471 41 82 49
E-mail: minoriinclusione@provincia.bz.it
PEC: kinderjugendinklusion.minoriinclusione@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/sozialwesen