News

Percurs de formaziun “Etica”

Formaziun por insegnanc y insegnantes bele en sorvisc che á interes da se dé jö te na manira strotorada cun domandes y desfides tl ciamp dl’etica te na sozieté cun ideologies y conzeziuns dl monn desvalies.

Podëis ciafé dötes les informaziuns y domanda ti documënc tl'injunta.

bf