Scolines

Chisc cuntenuc ie me da giaté per tudësch, ajache i ie pensei dantaldut per letëures tudësc

Scolina Scurcià de Urtijëi

Chemun Urtijëi | Direzion dla scolines "Ladinia"

Scolina Scurcià de Urtijëi

La scolina  "Scurcià" de Urtijëi à doi grupes.
L vën laurà aldò dl prinzip dl „lëur daviert“, chël uel dì che i locai per fé damat y mparé ie davierc a duc i mutons y a duta la mutans.
L vën tëuc su al plu 21 mutons y mutans per grupa tl`età dai 2 ani y mez ai sies ani.

Lëur de furmazion y de educazion

L lëur pedagogich vën fat te trëi rujenedes:

  • Ladin (sciche rujeneda primera)
  • Tudësch y talian (tla medema mesura)

Nfurmazions sëuraprò  iel da abiné sota: La scolina ladina.

L maië san, bon y naturel te scolina.

Locai de scolina

La scolina "Scurcià" de Urtijëi à cin locai cun na gran vela de materiai da fé damat y da mparé.

Te scolina iel:

  • na luegia de ntreda per se ancunté
  • n local de costruzion
  • n local de criatività
  • n local de muvimënt
  • n local per fé juesc de rodl
  • n bani
  • n verzon

Team de scolina

L team de scolina ie metù adum da doi maestres y doi culaburadëures pedagogiches che lëura a tëmp parziel.

Orares de giaurida

DiOrar antizipà*ScumenciamëntFinOrar slungià*
Lunesc nfin juebia - 7:30 h 14:30 h

-

Vënderdi - 7:30 h 12:30 h

-

(*) L orar slungià muessa unì damandà al mumënt dla iscrizion.

Cuntat

Scolina Scurcià
Coordinadëura: Jessica Alton
Str. Scurcià 8A
39046 Urtijëi (BZ)
Tel. +39 0471 797064
E-mail: kg_viascurcia@schule.suedtirol.it

Galaria dales fotografies

D'autri comunicac de chësta categuria