Atualità

“Mami pënsa al daunì”:lingia de ancuntedes de nfurmazion per families

14 sëires de nfurmazion sun pusciblteies de sustëni a livel finanzier y de pension vën metudes a jì dal’assessëura Deeg. Ai 6 de merz saral n’ancunteda te Sëlva

“Mami pënsa al daunì” chësc ie l slogan de na lingia de sëires de nfurmazion sun l sustëni finanzier ala families y sun la previdënza dla terza età  metudes a jì dal assessëura Waltraud Deeg. La 14 ancuntedes che unirà a se l dé te luesc defrënc te nosta Provinzia , meterà man a Lana ai 15 de jené y unirà stlutes ju a Sterzing ai 28 de merz. Ai 6 de merz dala 20.00 uniral nce a se l dé n’ancunteda tl Tublà da Nives te Sëlva.

La Provinzia sustën la families te de plu manieres:  a livel finanzier y cun pruvedimënc per sustenì  la familia y l’urganisazion dl lëur. Tl 2017 iel unì dat ora 72,8 milions de euro per la families, per l 2018 an udù dant 73 milions de euro.

Cun l fin de nfurmé la populazion sun duta la formes de aiut per la familia, meterà ai 15 de jené man na lingia de ancuntedes de nfurmazion ulache l assessëura Waltraud Deeg, i reprejentanc di patronac y dl’Agenzia per l svilup soziel y economich (ASSE) purterà dant nfurmazions detaliedes sun i sustënies provinziei y statei. Ntan l’ancunteda ti uniral nce dat lerch ala puscibltà che nes vën piteda dala Region de nes fé valë i ani che n tira su i mutons per la pension. Tla njonta iel da udëi la lista dl’ancuntedes, che vën dutes a se l dé dala 20.00.

USP