Atualità

Delegazion ladina ala giaurida dl ann de scola a Grugliasco

La giaurida dl ann de scola a livel nazionel se à chëst ann tenì tla Provinzia de Torino, ulache l fova prejënc nce l Presidënt dla Republica y l Minister per l’Istruzion.

“Duc a scola” – nsci l moto dla giaurida ufiziela tradiziunela dl ann de scola 2022/23 a livel nazionel che se à tenì n vënderdi (ai 16.09) tla scola auta “Curie-Vittorini” a Grugliasco dlongia Torino. A chësta zeremonia fovel prejënc l Presidënt dla Republica y l Minister per l’Istruzion, avisa sciche truepa delegazions de sculeies y sculées da duta la Talia. L à pudù tò pert nce na delegazion ladina cun doi sculeies, na sculea y l nseniant Fabian Fistill, deberieda cun la Intendënta Edith Ploner. Nce Anna Pfitscher dl’Intendënza tudëscia, Marion Karadar, diretëura dla direzion raionela de Eppan y Francesca Quercia dl’Intendënza taliana ie jites tl Piemont per chësta ucajion.

La 22ejima edizion dla zeremonia, prejenteda da Roberta Rei y Flavio Insinna y trasmetuda n direta sun Rai1, fova dedicheda ala tematiches dl’aculienza y dla inclusion y dantaldut ala esperienzes di sculeies y dla sculées che à prejentà stories y proiec realisei da si scoles.

L Presidënt dla Republica à auzà ora l valor dla scola, che ie “de duc y per duc”, y ie jit ite dantaldut sun i sculeies y la sculées cun bujëns particuleres y sun i muciadifs y la muciadives dal’Ucraina. La scola uel dì lidëza y la lidëza à si ravisa tl savëi, zënza educazion y cultura ne iel deguna lidëza, nsci l Presidënt dla Republica.

L’Intendënta Edith Ploner à dit che “la giaurida dl ann de scola a livel nazionel ie n bel mumënt per ruvé adum y nce per tò su cuntat cun l’istituzions ministerieles y i ufizi scolastics regiunei per na cunlaurazion sterscia i ani che vën”.


Clican chiló röiun ala verjiun originala dl comunicat stampa por visualisé imajes, documënc o video che taca lapró

USP/red