Atualità

Covid-19: mosöres straordinares de sostëgn a organisaziuns culturales

La Junta provinziala á aprové dan da püch n pachet de mosöres economiches por sostigní la cultura.

Ince les uniuns dles musighes pó fá domanda por na mosöra de sostëgn tres n'assoziaziun tët a livel provinzial (Foto: Musiga San Martin de Tor)

Al pröm de jügn â la Junta provinziala bele aprové aiüc economics a bëgn dles artistes y di artisć locai, öna dles categories plü atocades dal’emergënza Covid-19. La Junta á aprové inier ai 15 de jügn le sostëgn dl volontariat cultural de düc i trëi grups linguistichs y che fej pert de n plann economich por les organisaziuns culturales, che podará damané da sëgn inant n sostëgn straordinar.

L'assessur por la cultura ladina Daniel Alfreider sotlignëia l'importanza da sostigní le setur dla cultura ladina te chësc momënt  particolar. "Cun chëstes formes de sostëgn orunse ti dé n aiüt y ester da impuls por le monn dla cultura por podëi pié indô ia". 

I aiüc economics prevëiga 4 sorts de sostëgn finanziar: scomenciadies por pié indô ia, sostëgn dl volontariat cultural, sovenziuns por investimënc y pordüdes porvia de mancianza dl davagn. Indöt vëgnel metü a desposiziun 9 miliuns de euro por düc trëi i grups linguistics. Por les scomeciadies da pié indô ia él 2 miliuns de euro a desposiziun, por le sostëgn dl volontariat 1 n miliun de euro, por investimënc digitai 1 n miliun de euro y por la pordüda porvia de mancianza dl davagn 3 miliuns de euro.

Les scomenciadies por pié indô ia reverda scomenciadies de proiec de seturs culturai desvalis metüdes a jí cina d’altonn dl 2021 dales organisaziuns culturales, por ti pité ai operadus culturai oportunités de rapresentaziun, porté pro a esperimenté la cultura y ti dé n sostëgn ales porsones che laora tl monn cultural. 

Le sostëgn dl volontariat cultural reverda mosöres por lies de volontariat che renforza la vita culturala locala de n comun organisades te grups (cors, musighes, teatri). Ares pó ciafé n contribut de 1.000,00 € por proiec culturai. La domanda mëss gní fata tres l‘assoziaziun tët a livel provinzial che pó presenté la domanda al Ofize Cultura ladina cina a trëi mëisc dal’aprovaziun dla deliberaziun n. 519/2021.

I contribuc por investimënc é ponsá por les organisaziuns culturales che fej investimënc por svilupé ofertes culturales digitales (ativités tla rëi, plataformes o app, y i.i.) o por realisé mosöres de segurëza porvia dl Covid (por ej. por cumpré sanificadus). Al se trata de na sovenziun de un n iade (zënza i cosć che vëgn do!).

La mosöra “pordüda dl davagn” é ponsada por impreses culturales, teatri, promoturs de musiga o por les organisaziuns de formaziun y i albercs dla jonëza por la mancianza de davagn. Chësc sostëgn é por garantí l'esistënza de impreses culturales y de posć de laur. La domanda pó gní dada jö cina ala fin dl ann.

De plü informaziuns é da ciafé pro l’Ofize Cultura ladina (tel. 0471 417021; email: culturaladina@provinzia.bz.it )

 

USP/USP

Galaria dales fotografies