Atualità

Scolines y scores ladines: 25 infeziuns nöies tl’edema passada

Indöt 25 caji de infenziuns nöies da Sars-Cov-2 él gnü registré tles scolines y scores ladines.

Covid-19, 25 caji nüs de positivité tles scores ladines (Foto: Unsplash)

Indöt 25 caji de infeziuns nöies él gnü registré tla edema passada tles scolines y scores ladines. I dac, che l’Intendënza y Cultura á comuniché, fej referimënt al’edema da en lönesc (25 de jená) cina en domënia (30 de jená) y reverda caji de döt le monn dla scolina y dla scora, chël ó di mitans, mituns, scolares y scolars, insegnantes y insegnanc y personal tles scolines y scores. 

Indöt 25 infeziuns nöies

Tles scolines ne él gnü resitré degügn caji nüs tl’edema passada. Tles scores elementares él gnü registré cater caji de infeziun nüs, dui da pert de scolars/es y dui da pert de insegnanc/tes. Tles scores mesanes él gnü registré nü caji de infeziuns nöies, cater pro n scolars/es, trëi pro insegnanc/tes y dui pro colaboradus/colaboradësses nia insegnac/tes. Tles scores altes él gnü registré 12 caji nüs, indöt 10 de chisc pro scolars/scolares y un dui pro insegnanc/tes.

123 caji de carantena

Ci che reverda i caji de carantena él gnü registré indöt 123 carantenes nöies, 9 de chëstes tles scolines (6 mituns/mitans y 3 colaboradus/colaboradësses pedagogiches), 30 tles scores elementares (29 scolares/scolars y un n colaboradú/ëssa nia insegnant/a), 43 tles scores mesanes (41 scolars/scolares, un n insegnat/insegnanta y un n colaboradú/ëssa nia insegnant/a) y 41 caji de carantena tles scores altes (38 scolars/scolares, dui insegnanc/tes y un n colaboradú/ëssa nia insegnant/a).

USP/jw

Galaria dales fotografies