Atualità

Scolines y scores ladines: 5 infeziuns nöies tl’edema passada

Indöt 5 caji de infenziuns nöies da Sars-Cov-2 él gnü registré tles scolines y scores ladines.

Covid-19, cinch caji nüs de positivité tles scores ladines (Foto: Unsplash)

Indöt cinch caji de infeziuns nöies él gnü registré tla edema passada tles scolines y scores ladines. I dac, che l’Intendënza y Cultura á comuniché, fej referimënt al’edema da en lönesc (14 de dezëmber) cina en domënia (20 de dezëmber) y reverda caji de döt le monn dla scolina y dla scora, chël ó di mitans, mituns, scolares y scolars, insegnantes y insegnanc y personal tles scolines y scores. Al é da segnalé che caji de positivité che reverda scolars y scolares che vëgn insigná tres la didatica a destanza ne é nia de oblianza.

Tles scolines ne él gnü resitré dui caji nüs, un de n möt/na möta y un n caje de de n colaboradú pedagogich/na colaboradëssa pedagogica. Tles scores elementares él gnü registré 2 caji de infeziuns nöies da pert de n scolar/scolara y da pert de n colaboradú/colaboradëssa dl personal nia insegnant. Tles scores mesanes él gnü registré un n caje de infeziun nöia pro n insegnant/insegnanta. Tles scores altes ne él gnü a se le dé degun caje de infeziun nöia.

Ci che reverda i caji de carantena él gnü registré indöt 49 carantenes nöies, 22 de chëstes tles scolines (20 mituns/mitans y 2 colaboradus/colaboradësses pedagogiches), 22 tles scores elementares (18 scolares/scolars y 4 insegnanc/tes), trëi tles scores mesanes ( 2 scolars/scolares y un n insegnat/insegnanta) y dui caji de carantena tles scores altes (trami dui scolars/scolares)

USP/LPA

Galaria dales fotografies