Novités sön l'ejam de bi- y trilinguism

Mosöres de segurëza por sconé la sanité publica tratan i ejams

Chëstes mosöres dess garantí la segurëza de dötes les porsones che tol pert ai ejams y ales ativités coliades ai ejams.

• Vistisse na maschera chirurgica da gní a fá l’ejam. La maschera mëss gní vistida sciöche al alda y curí le nes y la bocia; ara ne pó nia ester de peza.


• Tolesse para n biro bröm o fosch; i tolarëis tres ma osc biro. 


• Al’entrada dl frabicat di ejams él da se dejinfeté les mans y al ves gnará mosoré le borjú. Sce i ëis passa 37,5 degrá de borjú ne podëise nia fá l’ejam. I podëis fá fora n termin nü ortian na e-mail o cherdan sö.


• Aladô dl livel dl ejam ves gnarál dit te ci local ves senté jö. Tl local dl ejam gnarál dagnora garantí la destanza de segurëza preodüda dala lege danter che che fej l’ejam y danter che che fej l’ejam y i comëmbri dla comisciun y le personal di ejams. Ince chiló messarëise se vistí la maschera.


• Por rajuns igienich-sanitares ne vëgnel nia plü tut i oredlá da ascuté sö i tesć pro la proa da ascuté sö, mo an podará ascuté sö i tesć tres n amplificadú.


• Metede tres averda ales tofles te dötes les lercs dla sënta, che ves recorda les mosöres de segurëza. Ti closec ciafarëise les indicaziuns sön co se lavé sciöche al toca les mans.


• Al ne vëgn nia conzedü da formé grups ti salfs d’aspeta.


• Sce i esses d’avëi sintoms dl COVID-19 le de dl ejam, ne gnide nia a fá l’ejam. Menesse na e-mail o cherdede sö por fá fora na data nöia.