ladin de Gherdëna

Nfurmazions aldò dl art. 13 dl Regulamënt UE 2016/679 dl Parlamënt Europeich y dl Cunsëi di 27 d'auril dl 2016

 

Tituler dl tratamënt di dac persunei

Tituler dl tratamënt di dac persunei ie la Provinzia autonoma de Bulsan, Plaza Silvius Magnago 4, Palaz provinziel 3a, 39100 Bulsan, e-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.


Respunsabl dla prutezion di dac (RPD)

I dac de cuntat dl RPD dla Provinzia autonoma de Bulsan ie: Provinzia autonoma de Bulsan, Palaz provinziel 1, Ufize Urganisazion, Plaza Silvius Magnago 1, 39100 Bulsan; e-mail: rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.


Fins dl tratamënt

I dac dai ju unirà elaburei, nce tla forma eletronica, dal personal dl’aministrazion provinziela autorisà per i fins istituzionei cunliei cun l pruzedimënt aministratif per chël che i vën dac ca, aldò dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 delugio dl 1976, n. 752. La persona nciarieda dl tratamënt di dac ie l Diretëur/la Diretëura pro tempore dla Repartizion Presidënza y Relazion esteres te si sënta. L ie de ublianza dé ju i dac acioche i duvëies aministratifs damandei posse unì dejëuc. Sce n ne dà nia ju i dac damandei ne puderan nia jì inant cun la dumandes y ghiranzes dates ju.


Comunicazion y destinateres di dac

I dac puderà unì comunichei a d'autri sogec publics sciche al'Agenzia dla Ntredes, al’aministrazions stateles, ai Chemuns y ala Region Trentin-Südtirol, per ademplì i duvieres de lege tl cheder dl dejëujamënt de si funzions istituzioneles y a uni moda n relazion al pruzedimënt aministratif metù a jì. I puderà nce unì lascei fac al savëi a sogec che pieta servijes per la manutenzion y gestion dl sistem nfurmatich dl’aministrazion provinziela y/o dla plata internet istituzionela dl ënt nce tla maniera dl cloud computing. L cloud provider Microsoft Italia Srl, che ti mët a despusizion ala Provinzia l servisc Office365, s'à mpenià aldò dl cuntrat de ne trasferì nia i dac persunei ora dla Union Europeica y di paejes dl raion economich europeich (Norvegia, Islanda y Liechtenstein).


Defujion

Ulache la defujion di dac ie ublienta per ademplì duvieres spezifics de publizità preudui dal urdinamënt valëivl, ne vëniel nia arzicà la garanzies preududes da despusizions de lege sun la prutezion di dac persunei che reverda la persona nteresseda.
Dureda I dac unirà tenii su per l tëmp che ie de bujën per ademplì i duvieres de lege n forza tla materia fischela, cuntabla y aministrativa.


Dërc dla persona nteresseda

Aldò dla desposizions de lege valëivles possa uni persona nteresseda, sun dumanda, for ruvé permez a si dac; sce la i rata falei o nia cumplec possela se damandé che i vënie mudei o ntegrei; la possa damandé che i ne vënie nia elaburei, che i vëniei cancelei o che l vënie limità l tratamënt tan inant che l ie preudù dala lege. Tl ultimo cajo possa i dac persunei cun n tratamënt limità, stluta ora la cunservazion, mé unì elaburei cun l'autorisazion dla persona che fej dumanda per l eserzize giudizier de n dërt dl tituler, per la prutezion di dërc de terzi o per rejons de gran nteres publich.


La dumanda ie da garat sun chësta plata web: http://www.provinzia.bz.it/la/aministraziun-trasparenta/de-plu-dac.asp .


Recurs

La persona nteresseda possa fé na retlamazion pra l Garant per la prutezion di dac o pra l’autorità giurisdiziunela, sce la ne giapa nia na resposta te 30 dis da canche la à dat ju la dumanda, ora che sce l terminn vën slungià cun mutivazion nchin a 60 dis per rejons liedes ala cumplessità dla dumanda o ajache l ie tan de dumandes.