Mesures de cumpensazion

Es’a na dejabiltà o na deficultà d’aprendimënt?
L Servisc Ejams de bi- y trilinguism mët a despusizion mesures de cumpensazion defrëntes per ti dé la puscibiltà ai candidac che nen fej dumanda de fé nosc ejams. La mesures de cumpensazion possa unì damandedes tl cajo de desturbs spezifics dl’aprendimënt, desturbs dl lingaz, dl audì, dl udëi y tl cajo de deficulteies de se muever. Cuntàtenes y se cruzieron de ti dumanda. 
L di dl ejam te saluderons y te dajerons duta la indicazions de chëles che te es de bujën. Te prion bel de te prejenté mpue dant. Nosc ufizies ie davierc dala 8:00 da duman inant.

Co posses’a damandé la mesures de cumpensazion?
Prejënta ti dumanda scrita tan riesc che te posses te nuzan de chësc formuler. L ie a despusizion opzions defrëntes: tres l formuler posses damandé la mesures de cumpensazion plu adatedes a ti bujëns. L formuler scrit ora y la documentazion dl dutor ie da mandé a: ebt@provincia.bz.it; tel. 0471 413903 - 413900. Cuntatea la persona de referimënt nce per tlarimënt eventuei y nfurmazions de njonta, la te dajerà na consulënza sun la mesures de cumpensazion puscibles per ti deficultà particulera.

 • cëria ju tlo l formuler.

 • te posses tò pea na persona d’acumpaniamënt. La persona d’acumpaniamënt possa sté leprò ntan dut l curs dl ejam. L inuem dla persona d’acumpaniamënt messerà unì dat ju sun la dumanda, l puderà vester n genitor, l nseniant de sustëni o n’autra persona che te ësses gën.

 • te posses avëi l test dla proa dl scuté su tla forma scrita.

 • te posses fé l ejam te na tlas a pert.

 • a scrì posses adurvé l computer te na tlas a pert (l program de scritura che te adurveres ne à degun cuntrol ortografich automatich).

 • sce te mienes che l sibe de utl avëi plu tëmp a despusizion posses l dé sëura tla dumanda (al plu 30 menuc deplù, ora che per l livel A2).

 • te posses fé l ejam a usc per prim y stlù ju nsci dut l ejam nchin dala 12:30.

 • sce te mienes che l sibe de bujën posses nce scrì sun l formuler d’autra cosses de chëles che te ulësses che la cumiscion d’ejam tenissa cont.
 • cëria ju tlo l formuler.

 • te posses tò pe na persona de acumpaniamënt. La persona d’acumpaniamënt sté leprò ntan dut l curs dl ejam. L inuem dla persona d’acumpaniamënt messerà unì dat ju sun la dumanda, l puderà vester n genitor, l nseniant de sustëni o n’autra persona che ësses gën.

 • te ares a despusizion l test dl ejam tl scuté su tla forma scrita.

 • te posses fé l ejam te na tlas a pert.

 • a scrì posses adurvé l computer te na tlas a pert (l program de scritura che te adurveres ne à degun cuntrol ortografich automatich).

 • sce te mienes che l sibe de utl avëi plu tëmp a despusizion posses l dé sëura tla dumanda (al plu 30 menuc deplù, ora che per l livel A2).

 • te posses fé l ejam a usc per prim y stlù ju nsci dut l ejam nchin dala 12:30.

 • sce te mienes che l sibe de bujën posses scrì sun l formuler d’autra cosses de chëles che te ulësses che la cumiscion d’ejam tenissa cont.
 • cëria tlo ju l formuler.

 • te posses tò pe na persona de acumpaniamënt. La persona d’acumpaniamënt sté leprò ntan dut l curs dl ejam. L inuem dla persona d’acumpaniamënt messerà unì dat ju sun la dumanda, l puderà vester n genitor, l nseniant de sustëni o n’autra persona che ësses gën.

 • te ares a despusizion l test dl ejam tl scuté su tla forma scrita.

 • te posses fé l ejam te na tlas a pert.

 • a scrì posses adurvé l computer te na tlas a pert (l program de scritura che te adurveres ne à degun cuntrol ortografich automatich).

 • sce te mienes che l sibe de utl avëi plu tëmp a despusizion posses l dé sëura tla dumanda (al plu 30 menuc deplù, ora che per l livel A2).

 • te posses fé l ejam a usc per prim y stlù ju nsci dut l ejam nchin dala 12:30.

 • sce te mienes che l sibe de bujën posses scrì sun l formuler d’autra cosses de chëles che te ulësses che la cumiscion d’ejam tenissa cont.
 • cëria tlo ju l formuler.

 • te posses tò pe na persona de acumpaniamënt. La persona d’acumpaniamënt sté leprò ntan dut l curs dl ejam. L inuem dla persona d’acumpaniamënt messerà unì dat ju sun la dumanda, l puderà vester n genitor, l nseniant de sustëni o n’autra persona che ësses gën. Ntan la proa d’ejam scrita te liejerà la persona d’acumpaniamënt o n cumëmber dla cumiscion dant la plata de lëur. Te puderés dé inant a usc la respostes ala persona d’acumpaniamënt che les scrijerà per té y deté l test dla produzion scrita.
  Ntan che te njinies per la proa a usc puderà la persona d’acumpaniamënt te liejer dant i vares per la proa y te puderés ti deté vel’ anutazion. Ntan la proa a usc puderà la persona d’acumpaniamënt tla tlas d’ejam te liejer dant l’anutazions.

 • te posses fé l ejam te na tlas a pert.

 • l possa unì metù a despusizion tesć d’ejam stampei cun de majeri pustoms: +150% tl format A3.

 • sce te mienes che l sibe de utl avëi plu tëmp a despusizion posses l dé sëura tla dumanda (al plu 30 menuc deplù, ora che per l livel A2).

 • te posses fé l ejam a usc per prim y stlù ju nsci dut l ejam nchin dala 12:30.

 • sce te mienes che l sibe de bujën posses dé sëura sun l formuler d’autra cosses de chëles che te ulësses che la cumiscion d’ejam tenissa cont.
 • cëria tlo ju l formuler.

 • te posses tò pe na persona de acumpaniamënt. La persona d’acumpaniamënt sté leprò ntan dut l curs dl ejam. L inuem dla persona d’acumpaniamënt messerà unì dat ju sun la dumanda, l puderà vester n genitor, l nseniant de sustëni o n’autra persona che ësses gën.

 • te ares a despusizion l test dl ejam tl scuté su tla forma scrita.

 • te posses fé l ejam te na tlas a pert.

 • a scrì posses adurvé l computer te na tlas a pert (l program de scritura che te adurveres ne à degun cuntrol ortografich automatich).

 • sce te mienes che l sibe de utl avëi plu tëmp a despusizion posses l dé sëura tla dumanda (al plu 30 menuc deplù, ora che per l livel A2).

 • te posses fé l ejam a usc per prim y stlù ju nsci dut l ejam nchin dala 12:30.

 • sce te mienes che l sibe de bujën posses scrì sun l formuler d’autra cosses de chëles che te ulësses che la cumiscion d’ejam tenissa cont.