Livel B2 (livel B da n iade)

L ejam de bilinguism B2 (livel B da n iade) atestëia les conescënzes linguistiches aladô dles competënzes dl livel B2 dl Cheder de referimënt europeich en comunanza por i lingac. L atestat de bilinguism B se referësc a chëi livei de funzion dl'aministrazion publica per chëi che l ie de bujën dl atestat de na scola auta (scola segondera de segondo grado). L'età minima ie de 16 ani tl mumënt dla iscrizion.
L'amiscion al ejam de bilinguism ne ie nia lieda a na maniera strënta al livel de istruzion. Chi che uel fé n auter ejam de chël curespundënt a si titul de stude possa zënzauter l fé.

L ie assolutamënter de bujën de unì a tëmp y ëura. Tulëde pea n documënt d'identificazion che vel y na biro bruma o foscia.

L ejam scumëncia cun la proa de cumprenscion tl scuté su che dura n 20 menuc.

Dadedò iel l ejam scrit. L cuntën nce na proa de cumprenscion tla letura. L tëmp a despusizion ie de 120 menuc.

Do che ëis fat l ejam scrit, uderëis tacà ora dan tlas da c'ëura che arëis l ejam a usc.
Aldò dla cumpëida di candidac presënc possel suzeder che i ejams a usc scumënce bele sun l tert danmesdì.
Do la pausa de mesdì dala 12.30 ala 13.30 va i ejams pona inant.

L ie udù danora 15 menuc de tëmp per la preparazion y 15 menuc de tëmp per l ejam.

Pra la proa de cumprenscion tl scuté su audiëis n test rujenà per talian y un per tudësch. Messëis fé na crëusc pra la drëta respostes tla medema rujeneda dl test.

La proa de cumprenscion dl test ie strutureda nsci: Liejer la plata de lëur cun la dumandes multiple choice, scuté su l test rujenà, fé na crëusc pra la respostes. Audirëis mé un n iede l test rujenà.

Tlo giapëis i ejëmpli dla proa da scuté su:

Ejëmpl 1
1_Ascute_B2_talian [audio] 1_ Sföi_de_laur_B2_talian - 1_Soluziuns_B2_talian
1_Ascute_B2_todësch [audio] - 1_Sföi_de_laur_B2_todësch - 1_Soluziuns_B_todësch
Ejëmpl  2
2_Ascute_B2_talian [audio] 2_ Sföi_de_laur_B2_talian - 2_Soluziuns_B2_talian
2_Ascute_B2_todësch [audio]2_Sföi_de_laur_B2_todësch 2_Soluziuns_B2_todësch
Ejëmpl  3
3_Ascute_B2_talian [audio]3_ Sföi_de_laur_B2_talian - 3_Soluziuns_B2_talian
3_Ascute_B2_todësch [audio] 3_Sföi_de_laur_B2_todësch - 3_Soluziuns_B2_todësch


BON A SAVËI

Sun la plates de lëur per la proa de cumprenscion tl scuté su daussel mé unì metù na crëusc sun la respostes crisses ora. Uni plata de lëur muessa resté anonima defin. Perchël ne daussen nia sotscrì, sotrissé pertes dl test o junté vel' sort de sënies.

Ntan l ejam ne iel nia preudù de pudëi adurvé diziuneres vocabuleres.

Tenide nce cont dla tabela d'autovalutazion tl Cheder de referimënt europeich n cumenanza per i lingac. Iló giapëis la descrizions dla cumpetënzes singules per uni livel.

Chësta pert dl ejam vën fata sun la plata dla proa scrita. I tesć d'ejam vën crisc ora uni di da nuef aldò dl cajo dala culezion de tesć ufiziela. L ve vën metù dant respetivamënter n test tla rujeneda tudëscia cun dumandes per talian y n test tla rujeneda taliana cun dumandes per tudësch.
L vën verificà cun la dumandes 1 y 2 la cumprenscion n generel y cun la dumanda 3 la cumprenscion ala menuda cun respostes da crì ora o auternatives "drët" o "falà".

Per respuender ala dumandes ne iel nia de bujën che uni parola dl test vënie ntenduda. L travert de chësta pert dl ejam ie chël de ntënder y nterpreté n test dl livel curespundënt ënghe sce la padrunanza dl lingaz ne ie nia perfeta.

Ejëmpli per la proa de letura:

Ejëmpl 1
1_proa_scrita_B2_talian
1_proa_scrita_B2_todësch

Ejëmpl 2
2_proa_scrita_B2_talian
2_proa_scrita_B2_todësch

Ejëmpl 3
3_proa_scrita_B2_talian
3_proa_scrita_B2_todësch

Ejëmpl 4
4_proa_scrita_B2_talian
4_proa_scrita_B2_todësch

Ejëmpl 5
5_proa_scrita_B2_talian
5_proa_scrita_B2_todësch

Ejëmpl 6
6_proa_scrita_B2_talian
6_proa_scrita_B2_todësch

NOVITÉS!

Ejëmpl 7
7_proa_scrita_B2_talian
7_proa_scrita_B2_todësch

 


BON A SAVËI

Sun la plates de lëur dl ejam scrit daussen mé mëter na crëusc sun la respostes crisses ora o cuncià ite la paroles che mancia. Uni plata de lëur muessa resté anonima defin. Perchël ne daussen nia sotscrì la plata, sotrissé pertes dl test o junté sënies de ce sort che mei.

L ne ie nia preudù de pudëi se nuzé de vocabuleres y diziuneres ntan l ejam.

Tenide nce cont dla tabela d'autovalutazion dl Cheder de referimënt europeich n cumenanza per i lingac. Iló giapëis la descrizions dla cumpetënzes singules per uni livel.

 

 

 

 

 

 

Giapëis n test per uni rujeneda. Chisc tesć vën crisc ora a cajo dala culezion de tesć ufiziei. La plates cun i tesć cuntën ora che i tesć nce duvieres defrënc che ie da ressolver respetivamënter tl'autra rujeneda. I duvieres reverda chësta cumpetënzes:

 • curetëza linguistica: Cumpleté n testes a loces (dumanda 4);
 • Tëuta de posizion sun la tematica dl test (140-160 paroles): La candidates/I candidac dà sëura la cumpëida dla paroles ala fin dla produzion dl test (dumanda 5).

Chësta capaziteies vën valutedes:

 • Dejëujamënt dl duvier (cuntenut y cuantità)
 • Strutura y coerënza
 • Esprescion (lessich)
 • Curetëza gramatichela

 

Ejëmpli per la proa scrita:

Ejëmpl 1
1_proa_scrita_B2_talian
1_proa_scrita_B2_todësch
 

Ejëmpl 2
2_proa_scrita_B2_talian
2_proa_scrita_B2_todësch
 

Ejëmpl 3
3_proa_scrita_B2_talian
3_proa_scrita_B2_todësch

Ejëmpl 4
4_proa_scrita_B2_talian
4_proa_scrita_B2_todësch

Ejëmpl 5
5_proa_scrita_B2_talian
5_proa_scrita_B2_todësch

Ejëmpl 6
6_proa_scrita_B2_talian
6_proa_scrita_B2_todësch

NOVITÉS!

Ejëmpl 7
7_proa_scrita_B2_talian
7_proa_scrita_B2_todësch

Ala fin dl ejam scrit muessa i tesć y la plates dla proa de cumprenscion tl scuté su unì dac ju ala cumiscion cun i elaborac dla proa scrita.


BON A SAVËI

Sun la plates de lëur dl ejam scrit daussen mé fé na crëusc pra la respostes crisses ora o junté la paroles che mancia. Uni plata de lëur muessa resté anonima defin. Perchël ne daussen nia sotscrì, sotrissé pertes dl test o njunté sënies de ce sort che mei.

Ntan i ejams ne iel nia preudù se nuzé de vocabuleres o diziuneres.

Tenide nce cont dla tabela d'autovalutazion dl Cheder de referimënt europeich n cumenanza per i lingac. Iló giapëis la descrizions dla cumpetënzes singules per uni livel.

 

 

 

 

 

 

Cuntenut dl ejam

Dan l ejam a usc giapëis na plata cun compic sun doi tematiches. Pudëis crì ora te ciuna dla doi rujenedes che ulëis dejëujer la prima tematica. La segonda tematica messerëis pona svilupé tl'autra rujeneda. L ejam a usc scumencerà do che ëis pudù ve njinië per 15 menuc. Pra l ejam pudëis adurvé vosta anutazions. L ejam scumëncia cun na prejentazion curta che ne vën a uni moda nia valuteda. L vën valutà chësta capaziteies:

 • Ademplimënt dl duvier (amplieza, capazità de cunversazion)
 • Coerënza y fluidità
 • Esprescion (aspet lessichel)
 • Curetëza gramatichela

Pra duc i ejams muessel unì rujenà l lingaz standard.

Pra l ejam a usc possa i cumëmbri dla cumiscion d'ejam fé dumandes te tramedoi rujenedes sun la tematiches njiniedes.

Ejëmpli de na plata de lëur per l ejam a usc B2:


BON A SAVËI

La cunversazion dl ejam a usc vën tëuta su per rejons de protocolazion. Chësc vën fat aldò di criteres n forza che ie unic apurvei cun la deliberazion dla Jonta provinziela n. 1386 di 20.12.2016.

Ntan i ejams ne iel nia preudù che n posse se nuzé de vocabuleres o diziuneres.

Tenide nce cont dla tabela d'autovalutazion dl Cheder de referimënt europeich n cumenanza per i lingac. Iló giapëis la descrizions dla cumpetënzes singules per uni livel.

 

 

 

 

 


Istruziuns sön co se comporté tratan l’ejam.

I podëis chirí fora i cursc, i materiai o i provedimënc che i aratëis d’öga por arjunje le livel de competënza linguistica chirí fora aladô di liví europeics. Ciarede do sön la plata che reverda chësc argomënt: “S’arjigné ca al ejam”. Chiló ciafëise indicaziuns y consëis.

L ejam ti dà mpurtanza ala capaziteies d'esprescion ndividueles; la candidates y i candidac possa desmustré d'avëi chësta capaziteies sibe tla proa scrita che te chëla a usc  te na produzion liedia de n test. Perchël ne dajons per la preparazion al ejam nia dant listes de paroles o auter. Tl zënter ie dantaldut la capaziteies de comunicazion tla doi rujenedes.

Per sustenì la candidates y i candidac tla preparazion ons metù a despusizion trëi ejëmpli per uni modul d'ejam. Chisc pudëis udëi respetivamënter sun la plata dla proa de cumprenscion tl scuté su, dla proa de cumprenscion dla letura sciche nce sun la plates dl ejam scrit y dl ejam a usc.

L livel B2 vëij danora danter l auter: Cumprenscion de tesć cumplesc sun tematiches cuncretes y astrates, descuscions spezifiches tl ciamp de cumpetënza, comunicazion spontana, spana lergia de tematiches, spligazion de vantajes y desvantajes n cont de tematiches defrëntes.

Dantaldut per la preparazion al ejam a usc pudëis ve urienté aldò de chësta tematiches ora dl Cheder de referimënt n cumenanza per l livel B2:

 • prejentazion de minonghes sun tematiches defrëntes
 • prufescion y cariera
 • lëur, stude
 • tëmp liede
 • furmazion
 • ambient
 • mesuns de comunicazion moderns

I  ejams a usc é publics. Te pos porchël canchemai jí a ascuté sö pro vigni ejam por te fá n'idea de sciöche al vëgn tigní. Pro nosc Infopoint te dunse ion informaziuns sön les dates y i orars dl livel d'ejam che t'interessëia.

 

 

 

Tlo dessot udëis l numer de ëures che ie de regula de bujën per arjonjer n cër livel.

Livel
Livelëures de nseniamënt (da 45 menuc)
C1 (A) 800 - 1000
B2 (B) 600 - 800
B1 (C) 350 - 600
A2 (D) 200 - 350

I valores de chësta tabela dëssa mé vester n aiut per se urienté.

Tan a slune che l vën arjont n cër livel depënd da truep fatores, sciche per ejëmpl dala lezitënza, dala mutivazion y dal nteres. Nce l'età ie mpurtanta, i granc mpera normalmënter plu riesc y a na moda plu sistematica che i mëndri. Oradechël messons tenì cont nce dla ntensità dl nseniamënt y dl lessich.

Adurvanza cumpetënta dl lingaz - Livel B2 aldò dl CREC (Cheder de referimënt europeich n cumenanza per i lingac)

 • Vester boni de ntënder i cuntenuc prinzipei de tesć cumplesc sun tematiches cuncretes y astrates; ntënder nce descuscions spezifiches tl cheder de si ciamp speziel de cumpetënza.
 • Vester boni de comuniché a na maniera spontana y fluenta, acioche l posse se purté pro na cunversazion normala tla prima rujeneda zënza de majeri sforc da tramedoi pertes.
 • Pudëi purté a esprescion a na maniera tlera y prezisa si ideies n cont de na varietà lergia de tematiches, purté dant na pusizion sun na cuestion atuela y cumpedé su i vantajes y desvantajes de pusciblteies defrëntes.

Tabela d'autovalutazion

NTËNDER
Scuté su: Capì cuntribuc de rujeneda plu lonc y nce ntënder n'argumentazion cumplessa cunescian mpue la tematica. Ntënder tla televijion la majera pert dla nutizies y reportajes sun tematiches atueles. Capì la majera pert di films fiction sce l ne vën nia rujenà dialet.  
Liejer: Vester boni de liejer y capì reportajes sun problematiches dl presënt, te chëles che chi che scrij reprejentea na cërta posizion o minonga. Ntënder tesć de prosa leterera da ncueicundì.

RUJENÉ
Tò pert a na cunversazion: Savëi da comuniché a na maniera spontana y fluenta a na moda che l posse se purté pro saurì na cunversazion normala tla prima rujeneda. Vester boni de partezipé ativamënter te situazions cunesciudes a na descuscion y tlarì y defënder mi minonghes.
Rujené a na maniera cunlieda: Vester boni de rujené sun truepa tematiches che me nteressea a na maniera tlera y prezisa. Savëi da splighé na minonga sun na cuestion atuela y dì ciuni che ie i vantajes y i desvantajes dla pusciblteies defrëntes.

SCRÌ
Vester boni de scrì tesć tleres y tl detail sun na lingia de tematiches che me nteressea. Savëi da repurté te n tema o te na relazion nfurmazions o splighé argumënc per o contra na cërta posizion. Vester boni de scrì lëtres y purté a esprescion l senificat persunel de fac, ntraunides y esperienzes.

 

Aspec cualitatifs dl'adurvanza dl lingaz a usc

Spana de mesuns: Avëi a despusizion na spana de mesuns linguistics lergia assé da pudëi purté a esprescion te relazions o descrizions tleres la minonga persunela n cont dla majera pert dla tematiches de carater generel; ne messëi no crì paroles y vester boni de se nuzé de strutures sintatiches cumplesses.

Curetëza: Mustré na bona padrunanza dla gramatica. Ne fé degun fai che pudëssa gaujé melntendimënc y vester boni de cumedé la majera pert di fai.

Fluidità: Vester boni de rujené te n ritm balanzà, y nce tl cajo che l vën cris strutures linguistiches y paroles, ne ie la pauses nia ora de mesura grandes.

Interazion: Vester boni de scumencé na cunversazion y de sëurantò la pert dl condujëur canche l ie de bujën y de finé via l a cunversazion tl mumënt dejidrà scebën che chësc ne ie povester nia for elegant. Vester boni de purté pro a fé jì inant la cunversazion cunferman la cumprenscion o ncurajan autri a dì zeche y nsci inant.

Coerënza: Savëi da adurvé truepa pusciblteies de cunliamënt per taché adum l'afermazions te n cuntribut tler y omogenn. Cuntribuc plu lonc possa datrai avëi n ritm plu desvalif.