Livel B1 (livel C da n iade)

L ejam de bilinguism B1 (livel C da n iade) atestëia les conescënzes linguistiches aladô dles competënzes dl livel B1 dl Cheder de referimënt europeich en comunanza por i lingac. L atestat de bilinguism C se referësc a chëi livei de funzion dl'aministrazion publica per chëi che l ie normalmënter de bujën n atestat dla scola segondera de prim degré (scola mesana). L'età minima ie de 14 ani tl mumënt dla iscrizion.
L'amiscion al ejam de bilinguism ne ie nia lieda a na maniera strënta al livel de istruzion. Chi che uel fé n auter ejam de chël curespundënt a si titul de stude possa zënzauter l fé.

L ie assolutamënter de bujën de unì a tëmp y ëura. Tulëde pea n documënt d'identificazion che vel y na biro bruma o foscia.

L ejam scumëncia cun la proa de cumprenscion tl scuté su che dura n 20 menuc.

Dadedò iel l ejam scrit. L cuntën nce na proa de cumprenscion tla letura. L tëmp a despusizion ie de 90 menuc.

Do che ëis fat l ejam scrit, uderëis tacà ora dan tlas da c'ëura che arëis l ejam a usc.
Aldò dla cumpëida de candidates y candidac possel suzeder che i ejams a usc scumënce bele sun l tert danmesdì.
Do la pausa de mesdì dala 12.30 ala 13.30 va i ejams pona inant.

L ie udù danora 10 menuc de tëmp per la preparazion y 10 menuc de tëmp per l ejam.Pra la proa de cumprenscion tl scuté su audiëis n test rujenà per talian y un per tudësch. Messëis fé na crëusc pra la drëta respostes tla medema rujeneda dl test.

La proa de cumprenscion dl test ie strutureda nsci: Liejer la plata de lëur cun la dumandes multiple choice, scuté su l test rujenà, fé na crëusc pra la respostes. Audirëis l test rujenà doi iedesc.

Tlo giapëis i ejëmpli dla proa da scuté su:

Ejëmpl 1
1_Ascute_B1_talian [audio] - 1_ Sföi_de_laur_B1_talian1_Soluziuns_B1_talian
1_Ascute_B1_todësch [audio] - 1_Sföi_de_laur_B1_todësch - 1_Soluziuns_B1_todësch
Ejëmpl  2
2_Ascute_B1_talian [audio]2_ Sföi_de_laur_B1_talian2_Soluziuns_B1_talian
2_Ascute_B1_todësch [audio]2_Sföi_de_laur_B1_todësch 2_Soluziuns_B1_todësch
Ejëmpl  3
3_Ascute_B1_talian [audio]3_ Sföi_de_laur_B1_talian3_Soluziuns_B1_talian
3_Ascute_B1_todësch [audio]3_Sföi_de_laur_B1_todësch3_Soluziuns_B1_todësch

BON A SAVËI

Sun la plates de lëur daussel mé unì metù na crëusc sun la respostes crisses ora. Uni plata de lëur muessa resté anonima defin. Perchël ne daussen nia sotscrì, sotrissé pertes dl test o junté vel' sort de sënies.

Ntan l ejam ne iel nia preudù de pudëi adurvé diziuneres vocabuleres.

Tenide nce cont dla tabela d'autovalutazion dl Cheder de referimënt europeich n cumenanza per i lingac. Iló giapëis la descrizions dla cumpetënzes singules per uni livel.

 

 

 


 


Chësta pert dl ejam vën fata sun la plata dla proa scrita. I tesć d'ejam vën crisc ora uni di da nuef aldò dl cajo dala culezion de tesć ufiziela. L ve vën metù dant respetivamënter n test tla rujeneda tudëscia cun dumandes per talian y n test tla rujeneda taliana cun dumandes per tudësch.
L vën verificà cun la dumanda 1 la cumprenscion n generel y cun la dumanda 2 la cumprenscion ala menuda cun respostes da crì ora o auternatives "drët" o "falà".

Per respuender ala dumandes ne iel nia de bujën che uni parola dl test vënie ntenduda. L travert de chësta pert dl ejam ie chël de ntënder y nterpreté n test dl livel curespundënt nce zënza na padrunanza perfeta dl lingaz.

Ejëmpli per la proa de letura:


Ejëmpl 1
1_proa_scrita_B1_talian
1_proa_scrita_B1_todësch

Ejëmpl 2
2_proa_scrita_B1_talian
2_proa_scrita_B1_todësch

Ejëmpl 3
3_proa_scrita_B1_talian
3_proa_scrita_B1_todësch

Ejëmpl 4
4_proa_scrita_B1_talian
4_proa_scrita_B1_todësch

Ejëmpl 5
5_proa_scrita_B1_talian
5_proa_scrita_B1_todësch

Ejëmpl 6
6_proa_scrita_B1_talian
6_proa_scrita_B1_todësch

Ejëmpl 7
7_proa_scrita_B1_talian
7_proa_scrita_B1_todësch

Ejëmpl 8
8_proa_scrita_B1_talian
8_proa_scrita_B1_todësch

Ala fin dl ejam scrit muessa i tesć y la plates dla proa de cumprenscion tl scuté su unì dac ju ala cumiscion cun i elaborac dla proa scrita.

BON A SAVËI

Sun la plates de lëur dl ejam scrit daussen mé mëter na crëusc sun la respostes crisses ora o juntà la paroles che mancia. Uni plata de lëur muessa resté anonima defin. Perchël ne daussen nia sotscrì la plata, sotrissé pertes dl test o junté sënies de ce sort che mei.

L ne ie nia preudù de pudëi se nuzé de vocabuleres y diziuneres ntan l ejam.

Tenide nce cont dla tabela d'autovalutazion dl Cheder de referimënt europeich n cumenanza per i lingac. Iló giapëis la descrizions dla cumpetënzes singules per uni livel.

 

 

 

 

Giapëis n test per uni rujeneda. Chisc tesć vën crisc ora a cajo dala culezion de tesć ufiziei. La plates cun i tesć cuntën ora che i tesć nce duvieres defrënc che ie da ressolver respetivamënter tl'autra rujeneda. I duvieres reverda chësta cumpetënzes:

 • Curetëza linguistica: cumpleté n test a loces (dumanda 3);
 • Tëuta de posizion sun la tematica dl test (80-100 paroles): La candidates/I candidac dà sëura la cumpëida dla paroles ala fin dla produzion dl test (dumanda 4).

 Chësta capaziteies vën valutedes:

 • Dejëujamënt dl duvier (cuntenut y cuantità)
 • Strutura y coerënza
 • Esprescion (lessich)
 • Curetëza gramatichela
 • Ejëmpli per la proa scrita:

 


 


 


 

 

 

 

Cuntenut dl ejam

Dan l ejam a usc giapëis na plata cun compic sun doi tematiches. Pudëis crì ora te ciuna dla doi rujenedes che ulëis dejëujer la prima tematica. La segonda tematica messerëis pona svilupé tl'autra rujeneda. L ejam a usc scumencerà do che ëis pudù ve njinië per 10 menuc. Pra l ejam pudëis adurvé vosta anutazions. L ejam scumëncia cun na prejentazion curta che ne vën a uni moda nia valuteda. L vën valutà chësta capaziteies:

 • Ademplimënt dl duvier (amplieza, capazità de cunversazion)
 • Coerënza y fluidità
 • Esprescion (aspet lessichel)
 • Curetëza gramatichela

Pra duc i ejams muessel unì rujenà l lingaz standard.

Pra l ejam a usc possa i cumëmbri dla cumiscion d'ejam fé dumandes te tramedoi rujenedes sun la tematiches njiniedes.

Ejëmpli de na plata de lëur per l ejam a usc B1:

BON A SAVËI

La cunversazion dl ejam a usc vën tëuta su per rejons de protocolazion. Chësc vën fat aldò di criteres n forza che ie unic apurvei cun la deliberazion dla Jonta provinziela n. 1386 di 20.12.2016.

Ntan i ejams ne iel nia preudù se nuzé de vocabuleres o diziuneres.

Tenìde nce cont dla tabela d'autovalutazion dl Cheder de referimënt europeich n cumenanza per i lingac. Iló giapëis la descrizions dla cumpetënzes singules per uni livel.

 

 

 

 


Istruziuns sön co se comporté tratan l’ejam.

I podëis chirí fora i cursc, i materiai o i provedimënc che i aratëis d’öga por arjunje le livel de competënza linguistica chirí fora aladô di liví europeics. Ciarede do sön la plata che reverda chësc argomënt: “S’arjigné ca al ejam”. Chiló ciafëise indicaziuns y consëis.

L ejam ti dà mpurtanza ala capaziteies d'esprescion ndividueles; la candidates y i candidac possa desmustré d'avëi chësta capaziteies sibe tla proa scrita che te chëla a usc  te na produzion liedia de n test. Perchël ne dajons per la preparazion al ejam nia dant culezions de paroles o auter. Tl zënter ie dantaldut la capaziteies de comunicazion tla doi rujenedes.

Per sustenì la candidates y i candidac tla preparazion ons metù a despusizion trëi ejëmpli per uni modul d'ejam. Chisc pudëis udëi respetivamënter sun la plata dla proa de cumprenscion tl scuté su, dla proa de cumprenscion dla letura sciche nce sun la plates dl ejam scrit y dl ejam a usc.

L livel B1 vëij danora danter l auter: manejamënt linguistich de situazions de viac tl raion dla rujeneda, rujené cunlià y cumprenscion de tematiches cunesciudes, tlarimënc de minonghes persuneles.

Dantaldut per la preparazion al ejam a usc pudëis ve urienté aldò de chësta tematiches ora dl Cheder de refrimënt europeich n cumenanza per l livel B1:

 • cosses cunesciudes dl lëur o dla scola
 • tëmp liede y sport
 • films y libri
 • viages
 • ciamps de nteres persunei y hobbies
 • esperienzes persuneles
 • dejideres, speranzes, traverc per l daunì
 • tlarimënc n cont de planns y minonghes
 • ambient
 • mesuns de comunicazion moderns, fonin, internet

I  ejams a usc é publics. Te pos porchël canchemai jí a ascuté sö pro vigni ejam por te fá n'idea de sciöche al vëgn tigní. Pro nosc Infopoint te dunse ion informaziuns sön les dates y i orars dl livel d'ejam che t'interessëia.

Tlo dessot udëis l numer de ëures che ie de regula de bujën per arjonjer n cër livel.

Livel
Livelëures de nseniamënt (da 45 menuc)
C1 (A) 800 - 1000
B2 (B) 600 - 800
B1 (C) 350 - 600
A2 (D) 200 - 350

I valores de chësta tabela dëssa mé vester n aiut per se urienté.

Tan riesc che l vën arjont n cër livel depënd da truep fatores, sciche per ejëmpl dala lezitënza, dala mutivazion y dal nteres. Nce l'età ie mpurtanta, i granc mpera normalmënter plu a slune y a na moda plu sistematica che i mëndri. Oradechël iel da tenì cont nce dla ntensità dl nseniamënt y dl lessich.

Adurvanza cumpetënta dl lingaz - Livel B1 aldò dl CREC (Cheder de referimënt europeich n cumenanza per i lingac)

 • Vester boni de ntënder i ponc prinzipei sce l vën adurvà la rujeneda standard y sce la va de cosses cunesciudes dl lëur, dla scola, dl tëmp liede y nsci inant.
 • Vester boni de se deriejer tla majera pert dla situazions canche n ie de viac te n raion de rujeneda curespundënta.
 • Vester boni de purté a esprescion a na maniera scëmpla y cunlieda cuntenuc de tematiches cunesciudes y de chëles che n se nteressea.
 • Vester boni de rujené de esperienzes y ntraunides, de dejideres, speranzes y traverc y mutivé y tlarì n curt proiec y minonghes.

Tabela d'autovalutazion

NTËNDER
Scuté su: Vester boni de ntënder i ponc prinzipei sce l vën rujenà n lingaz standard tler y sce la va de cosses cunesciudes di ciamps dl lëur, dla scola y dl tëmp liede. Capì la nfurmazions plu mpurtantes de truepa trasmiscions tl radio y tla televijion sun tematiches atueles che à da nfé cun mi lëur y nteresc, sce l vën rujenà relativamënter plan y a na maniera tlera.
Liejer: Vester boni de ntënder tesć scric te na rujeneda da uni dì y de lëur. Capì lëtres privates che trata de ntraunides, sentimënc y dejideres.

RUJENÉ
Tò pert a na cunversazion: Vester boni de manejé la majera pert dla situazions te chëles che n capitea canche n ie de viac. Pudëi tò pert zënza preparazion a cunversazions sun tematiches che cunësce, che me nteressea persunalmënter o che trata de tematiches dla vita da uni dì sciche la familia, l tëmp liede, l lëur, viages, ntraunides atueles.
Rujené a na maniera cunlieda: Vester boni de rujené te frases scëmples che taca adum per descrì esperienzes, ntraunides o dejideres, speranzes y traverc. Savëi da tlarì y mutivé n curt minonghes y proiec. Vester boni de cunté na storia o l cuntenut de n liber o n film y descrì reazions persuneles.

SCRÌ
Savëi da scrì tesć scëmpli che taca adum sun tematiches cunesciudes o cde nteres persunel. Vester boni de scrì na lëtra persunela sun esperienzes y mprescions.

Aspec cualitatifs dl'adurvanza dl lingaz a usc

Spana de mesuns: Avëi a despusizion mesuns linguistics assé per se deriejer tla comunicazion. L lessich tleca per pudëi, scebën che datrai pesiman y cun l aiut de parafrases, rujené sun tematiches sciche la familia, l tëmp liede, nteresc persunei, l lëur, viages y ntraunides atueles.  

Curetëza: Savëi da se nuzé relativamënter sciche l toca de n repertore de strutures y formulazions che vën per l solit adurvedes te situazions da preudëi.

Fluidità: Vester boni de purté a esprescion cuntenuc a na maniera che n i ntënde y zënza se fermé massa suvënz fajan povester nce pauses per prugramé o nce cumedé la esprescions n cont de gramatica y lessich, dantaldut te na rujeneda plu longia y liedia.

Interazion: Vester boni de rujené te na cunversazion scëmpla y direta sun tematiches cunesciudes o de nteres persunel. Savëi da dì mo n iede cosses che zachei ova bele dit n iede per seguré la cumprenscion reziproca.

Coerënza: Vester boni de cunlië na lingia de elemënc singuli curc y scëmpli per formulé n’afermazion liniera che taca adum.