Atualità

Inauguraziun Zënter Pedagogich a Picolin ai 9 d’otober

Al gnará inaudé en lönesc, ai 9 d’otober le Zënter pedagogich de Picolin en presënza dl assessur Florian Mussner y dl intendënt Roland Verra.

Na biblioteca, la direziun dles scolines, la sënta dl Orientamënt scolastich y profescional, na sënta destacada de Inovaziun y Consulënza, l’Ispertorat dles scores ladines y de religiun: dötes chëstes istituziuns á na sënta tl Zënter Pedagogich nü che gnará inaudé a Picolin. Lapró á ince alberch tl frabicat le Sorvisc ai Jogn Val Badia, la Ciamena dal guant, "Blanch y fosch" y le salf dla formaziun. Do l’introduziun dl assessur Florian Mussner, dl intendënt Roland Verra y dl’ispeturia Edith Ploner sarál le diretur de Inovaziun y Consulënza Felix Ploner che fajará na picera presentaziun dl zënter. La benedisciun gnará spo fata da siur Iaco Ploner. Düc i vijitadus y dötes les vijitadësses ará ince la poscibilité da vijité le zënter y la capela de S.Antone.

Le Zënter Pedagogich nü gnará inaudé

en lönesc, ai 9 d’otober dl 2017

dales 16:00

tla fraziun de Picolin

a San Martin.

L’invit é gnü injunté.  

USP