Atualità

Educaziun de mujiga: proiet pilot d’evaluaziun scumencé

Proiet pilot da pert dl Servisc per l’educazion de mujiga cun l Servisc per l’evaluazion che reverda l plurilinguism tl nseniamënt dl’educazion de mujiga.

Do la prejentazion dl proiet pilot cun evaluazion dl plurilinguism tl repertore cianté y tl nseniamënt dl’educazion de mujiga da pert dl Ntendënt dla scoles y scolines ladines, che à dat la gran sburdla a pië via, ai/ala Ispetëures, ai/ala Diretëures dla scoles elementeres, mesanes y autes y ai Diretëures dla scoles de mujiga de Gherdëina y dla Val Badia y sun la basa dla Cunvenzion njunteda ala Delibra dla Jonta Provinziela Nr. 1555 di 22/10/2012, che vëija dant na culaburazion danter l Departimënt Educazion y Cultura Ladina y la scoles de mujiga de Gherdëina y dla Val Badia, iel unì laurà ora ndicadëures de cualità per auzé ora i debujëns linguistics, i lingac adurvei, la situazion atuela dl’educazion de mujiga y per analisé plu sot l pliurilinguism tl repertore dl cianté tla scoles elementeres, mesanes y tla scoles de mujiga de Gherdëina y dla Val Badia

Ai nsenianc y ala nseniantes de mujiga ti manderan i formuleres IQES, ulache duc/dutes  puderà respuender clican sun ”curespuend, curespuend belau dl dut, ne curespuend nia dl dut y ne curespuend nia” y njunté si minonghes, reflescions y prupostes per l daunì.

L gran ubietif ie chël de nrescì plu avisa l’adurvanza di lingac ladin, tudësch, talian y nglëisc, ma ënghe de lauré ora prupostes cuncretes per l daunì y de purté pro nsci a arjonjer  n svilup scolastich de cualità. Le proiet vën nvië via da Susy Rottonara per le  Servisc per l’educazion de mujiga y da Rosa Maria Mussner per le Servisc per l’evaluazion  dla scoles y scolines ladines.

usp