Atualità

Scola Ladina: N bel instà per mëndri y genitores cun l Summercamp 2016

Truepa la scumeciadives metudes a jí per i pitli ntan l instà: bona la resposta da pert di genitores che se nuza de chësta ufierta ajuntiva.

Summercamp 2016: N program rich de scumenciadives per i mëndri dla scoles tles valedes ladines. Tla foto la sculeés y i sculeies dla scoles a Al Plan. (Foto: USP/Olimpia Rasom)

Cun cater rujenedes y cun uni sort de ativiteies, dal sport al balet, dal’arpizeda ala criazion de marionetes, possa la mutans y i mutons dla scoles de Al Plan y de Gherdëina passé n bel instà. La scumenciadiva metuda a jì n culaborazion cun la scoles y l Servisc per l’intlujion dl Departimënt Scola Ladina à n gran suzes danter i mëndri y i genitores de nosta scoles. 

“L summercamp ie nasciù per purté inant la cumpetënza plurilinguala a na maniera saurida, lesiera y cunlieda al muvimënt y ala ativiteies manueles. Tl medemo tëmp ulëssen sustenì la ntegrazion y la cumpetënza soziela danter i sculeies, unfat ciuna che sibe la desferënzia de rujeneda, de cultura, de pensier o religion”, spliega la coordinadëura dl Summercamp y colaboradëura dl Servisc per l’intlujion Olimpia Rasom. L summercamp uel renfurzé cun chisc fins l lëur che la scola y la scolina fej ntan dut l ann de scola o scolina, ulache l mpëni n chësc cont ie scialdi sterch, nscila Rasom.

A Al Plan stluj ju duman, vendërdi 22, l Summercamp 2016 ulache la sculeés y i sculeies dla scola elementera à mparà per trëi enes l tudësch, l ladin, l talian y nchinamei l ingleis cun juesc, pec de teater, balet y uni sort de pastelné.  A Urtijëi y Sëlva va l Summercamp mo inant nchin ai 12 d’agost cun n grumon de ativiteies partides su per rujeneda: sport per tudësch, talian y ingleis, balet per talian y tudësch, marionetes per ingleis, teater y pitura per tudësch y talian. Ai prims d’agost scumencerà nce mo i pitli dla scolina a fé ativiteies, sambën plu saurides y adatedes a chësta età, per tudësch.

USP

Galaria dales fotografies